Region Jämtland Härjedalen köpte fortsatta taxitjänster i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kom­mis­sionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Jämt­land Härjedalen för att olagligen ha tecknat avtal om köp av taxi­tjäns­ter. Avtalet slöts direkt med en tidigare anlitad leverantör trots att det vid tidpunkten fanns en lagligt upphand­lad avtalslösning som istället hade kun­nat användas.

När avtalen för samhällsbetalda taxitransporter (färdtjänst och skolresor m.m.) i Krokom med omnejd skulle förnyas drog upphandlingförfaran­det ut på tiden. Två tidigare upphandlingsomgångar hade avbrutits. I den tredje omgången hade kontrakt dock slutligen kunnat tilldelas den an­buds­givare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Det företag som tidigare anlitats för att utföra aktuella taxitjänster över­klagade kon­trakts­tilldelningen, men fick inte gehör hos domstolarna. Detta stod definitivt klart redan i augusti 2020, då alla överklagande­möjligheter hade tömts ut och den lagligen upphandlade avtalslösningen därmed vann laga kraft. 

Istället för att då slutföra upphandlingen genom att teckna avtal med den vinnande leverantören hade Region Jämtland Härjedalen otillåtet slutit ett för­läng­ningavtal med den tidigare utföraren. Avtalet, som avsåg vår­terminen 2021 ogiltigförklarades av domstol redan i januari 2021 men kom ändå att tillämpats fullt ut, nu fram till och med mitten av juni.

– Det finns därmed anledning att rikta allvarlig kritik mot Region Jämt­land Härjedalen för att ha snedvridit konkurrensen på den lokala taxi­mark­naden. Detta har skett på ett sätt som inte enbart konstaterats bryta mot lagen utan även strider mot domstols dom, ett säger Lennart Palm, ledamot i Kon­kurrens­kom­missionen.

Läs hela utredningen här.