PRV skapar onödiga missförstånd och sölar med överklaganden

Enligt bolagets revisor faxades och postades redovisningshandlingar för Bengt Bengtsson Shipping AB till PRV den 30 juli 2001, dagen före sista inskickningsdag. Tio dagar senare fick Bengt Bengtsson meddelande att PRV beslutat påföra bolaget en förseningsavgift på 5 000 kronor. Detta trots att bolagets revisor kan påvisa att ärendena faxats till PRV.

Bolaget överklagade och hävdade att handlingarna kommit in i rätt tid. PRV talade inte om att inga handlingar registrerats hos myndigheten. I stället drev myndigheten saken vidare till inkasso och hotade med kronofogden. PRV har vidare underlåtit att handlägga bolagets överklagande i rätt tid.

Bolagets revisor uppger till Företagarombudsmannen att revisionsfirman den aktuella dagen hade att skicka elva bolagsräkenskaper till PRV samt att faxjournalen vid kontroll visar sig redovisa elva avskickade fax till PRV.

Företagarombudsmannen är en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige.

– Huruvida handlingarna verkligen skickats till PRV i slutet av juli är oklart, säger Företagarombudsmannen. Ord står mot ord. Verkets fortsatta hantering av ärendet kan emellertid ifrågasättas. PRV borde ha insett att bolaget trodde att myndigheten klagade över en försening, inte över att handlingarna över huvud taget inte skulle ha kommit in. Om myndigheten framfört detta hade onödig irritation kunnat undvikas.

– När ett myndighetsbeslut överklagas, fortsätter Företagarombudsmannen, ska myndigheten 1) undersöka om den har anledning att ompröva beslutet, 2) i det fall omprövning inte bedöms motiverad undersöka om överklagandet kommit in i tid samt 3) i det fall överklagandet kommit in i tid överlämna ärendet till den myndighet som har att pröva överklagandet. Enligt Justitieombudsmannen (se faktaruta) ska överlämnandet ske inom en vecka.

– I det här fallet har PRV genom att ännu sex veckor efter erhållandet av överklagandet inte ha översänt ärendet till länsrätten brutit mot förvaltningsrättsliga normer.

– Rent allmänt tycks verkets tjänstemän ha otillräckliga kunskaper om vilka regler som gäller i statsförvaltningen. Ett ytterligare exempel är att Bengt Bengtsson Shipping AB inte, som verket tror, lämnat en ”ansökan” om överklagande, utan ett överklagande rätt och slätt. Verket ska inte ge någon sorts prövningstillstånd utan bara konstatera om besväret kommit in i rätt tid.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Clas Nordström, Patrik Engellau, Monica Werenfels- Röttorp, Camille Forslund, Lars I W Jansson, och Edward Waller.

 

Läs utredningen här: FO 2001-016