Olagligt sopavtal värt minst 20 miljoner

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid tankesmedjan Den Nya Välfärden, kritik mot ett så kallat samarbetsavtal mellan de kommunalägda bolagen SYSAV och MERAB. Avtalet som tecknades 2003 förlängs automatiskt vart tredje år. Enligt avtalet ska SYSAV varje år bränna 12 000 ton hushållssopor som har samlats in i andra kommuner än delägarkommunerna. I gengäld ska MERAB varje år behandla 6 000 ton biologiskt avfall. Uppskattningsvis   överstiger det totala upphandlingsvärdet väsentligen 20 miljoner kronor. Enligt expertgruppens utredning har bolagen brutit mot upphandlingslagen genom att inte genomföra upphandlingar. Avtalet innebär även att SYSAV bryter mot kommunallagen.
 

– SYSAV bryter mot kommunallagen och sina egna ägardirektiv när bolaget tar emot hushållsavfall från andra kommuner än de egna delägarkommunerna. Sopavtalet strider dessutom mot upphandlingslagen på ett sätt som snedvrider konkurrensen inom renhållningsbranschen. Den för upphandlingslagen och för de bakomliggande EG-direktiven centrala principen om likabehandling har åsidosatts påpekar expertgruppen i sin rapport.

– Kommunala bolag ska inte konkurrera på den fria marknaden och sälja   tjänster till andra kommuner, säger G Rune Berggren, ordförande i   Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 07-012-013 SYSAV R