Nybro kommun snedvrider konkurrensen

Nybro kommun har i en upphandling avseende persontransporttjänster antagit ett anbud som var dyrare än lägsta anbud. Dessutom har kommunen tecknat ett avtal som löper under så lång tid (sju år) att det överskrider tidsramarna för vad som kan betraktas som affärsmässigt, menar Konkurrenskommissionen.

Nybro kommun infordrade ett anbud för ett ramavtal för samtliga person och mattransporter som beställdes av kommunen. Upphandlingen av transporttjänster påbörjades enligt det av EGdirektiv styrda förfarandet för öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Anbud kunde lämnas på delar av upphandlingen. Av upphandlingsunderlaget framgår inget annat än att det prismässigt lägsta anbudet ska antas.

När anbudstiden gick ut hade tretton anbud inkommit. Av protokollen från anbudsutvärderingen framgår att det anbudet med lägsta pris inte vunnit. Några skäl till varför det billigaste anbudet inte antagits redovisar inte kommunen.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet. Konkurrenskommissionen menar att kommunen inte redovisat saklig grund för att anta dyrare anbud.

Dessutom är tiden för avtalet mycket lång. Normalt sett tecknas avtal om liknande transporter för perioder mellan två och fyra år. Även kortare avtal förekommer. Konkurrenskommissionen menar också att avtalstiden för den här typen av tjänster som löper på sju år (inklusive två förlängningsår) inte är affärsmässig.

Sammantaget anser Konkurrenskommissionen att upphandlingen har handlagts på ett sådant sätt som varit ägnat att snedvrida förutsättningarna för konkurrensen på den lokala marknaden för taxi och transporttjänster. Vidare har förtroendet för Nybro kommun som upphandlare riskerat att undergrävas, avslutar konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 065