Lessebo kommun ger olagligt lån till enskild näringsidkare

Det kommunala AB Lessebo Fastigheter har köpt en industribyggnad av det privata företaget SINAB Smides AB. Syftet med det kommunala förvärvet av industrianläggningen tycks vara att förse företaget med riskkapital, vilket är olagligt menar Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Lessebo kommun har beslutat att låta det kommunala fastighetsföretaget AB Lessebo Fastigheter köpa en industrifastighet av SINAB Smides AB. Omedelbart efter tillträdet tillfastigheten uthyrdes lokalerna tillbaka till säljaren som även har option att återköpa anläggningen.

Som regel är inte kommunalt stöd till enskild näringsidkare i form av borgen, lån eller på annat sätt tillåtet enligt gällande lag. Att med kommunala skattepengar förvärva fastigheter eller byggnader för att sedan hyra tillbaka dessa till säljaren har i rättspraxis inte ansetts förenligt med den kommunala kompetensen. Den typen av stöd medför också att konkurrensen snedvrids.

Sammanlagt menar Konkurrenskommissionen att Lessebo kommuns ekonomiska risktagande på drygt två och en halv miljon kronor utgör otillåtet stöd till enskild näringsidkare. Därigenom har kommunen överskridit sin kompetens och ådragit kommuninvånarna onödiga kostnader samtidigt som förutsättningarna för konkurrensen inom näringslivet skadats, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-034