Lantmäteriverket spelar företag

Lantmäteriverket är en myndighet under Miljödepartementet. Men verket har ambition att i tillägg till – eller i stället för – myndighetsrollen agera vinstmaximerande företag. Företagarombudsmannen påpekar att verkets agerande strider mot traditionell svensk myndighetspraxis. Dessutom strider det också mot Riksdagens tydligt uttalade önskemål om att myndigheter ska hålla isär myndighetsutövning och kommersiell verksamhet. Företagarombudsmannen anser att det nu är dags för Lantmäteriverket att lägga de kommersiella ambitionerna på hyllan och renodla myndighetsrollen.

Lantmäteriverket är en myndighet under Miljödepartementet. Men verket har ambition att i tillägg till – eller i stället för – myndighetsrollen agera vinstmaximerande företag. Företagarombudsmannen påpekar att verkets agerande strider mot traditionell svensk myndighetspraxis. Dessutom strider det också mot Riksdagens tydligt uttalade önskemål om att myndigheter ska hålla isär myndighetsutövning och kommersiell verksamhet. Företagarombudsmannen anser att det nu är dags för Lantmäteriverket att lägga de kommersiella ambitionerna på hyllan och renodla myndighetsrollen.

Enligt sin verksordning ska Lantmäterimyndigheterna ha hand om frågor om fastighetsbildning, göra kartor, syssla med mätningsverksamhet, tillhandahålla uppgifter om fast egendom samt uppgifter av geodetisk, fotogrammetrisk och kartografisk natur samt stödja andra myndigheter och tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen.

Men Lantmäterimyndigheterna har ambitionen att självpåtaget bredda sina uppdrag till en omfattande kommersiell verksamhet inom ramen för den egna myndigheten. Andra verksamheter som myndigheten bedriver är KartCentrum och e-handelsbutiken. Där säljs verkets egna kartor över Sverige. Men dessutom säljs ett antal produkter som verket köper från utomstående leverantörer, till exempel utländska kartor, jordglober ”i alla storlekar och utföranden” (också importerade), reseguider från utländska förlag och sjökort från Sjöfartsverket, som inte har någon egen försäljning, utan bara säljer genom privata företag..

Fallet har bedömts av Företagarombudsmannen, en privat grupp engagerade företagare som verkar för ett bättre företagarklimat.

– I svensk statsförvaltning går en fundamental och avgörande skiljelinje mellan myndighetsutövning och kommersiell verksamhet, säger Företagarombudsmannen. Detta underströks av Riksdagen hösten 2000. Lantmäteriverkets ambition att vara både myndighet och företag går på tvärs mot denna tradition.

– Det är naturligtvis rimligt att myndigheten säljer vissa varor och tjänster som baseras på dess myndighetsutövning, till exempel kartor och utdrag ur fastighetsregistret. Men den försäljningen, där verket har ett naturligt monopol, bör ske till självkostnadspris och inte i vinstsyfte.

– Däremot finns det ingen anledning att verket ska komplettera sitt sortiment med varor som tillverkats av privata producenter, till exempel jordglober, reseguider och dataprogram. Sådant tillhandahålls av privata företag, och på sådana marknader ska en myndighet inte konkurrera.

– Lantmäterimyndigheterna borde renodla sin myndighetsroll, avslutar Företagarombudsmannen.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Clas Nordström, Patrik Engellau, Monica Werenfels- Röttorp och Edward Waller.

Företagarombudsmannens utlåtande i sin helhet bifogas.

 

Läs utredningen här: FO 2001-011