Kramfors kommun missköter upphandling

Kramfors kommun har vid upphandling av tjänster för fastighetsservice felaktigt förkastat ett anbud. Nu riskerar kommunen att få betala skadestånd.

Kommunen har vid upphandlingen av ett ramavtal för VS-tjänster använt sig av förfarandet enkel upphandling. I förfrågningsunderlaget har tre kriterier angetts för val av leverantör: pris, kapacitet och kvalitet. Några andra grunder för bedömningen av de inkomna anbuden har inte redovisats i underlaget för upphandlingen.

Fyra entreprenörer erhöll förfrågningsunderlaget. Av dessa lämnade tre entreprenörer anbud. Efter värderingen av anbuden fann kommunen att en anbudsgivare inte klarat kraven för kapacitet och kvalitetssäkring. Som skäl åberopades att anbudsgivaren endast hade två anställda personer.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat fallet.

Enligt tillvägagångssättet för förenklad upphandling ska det anbud som erbjuder den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen eller lägsta pris antas. Kramfors kommun har i det här fallet valt att använda ekonomiskt mest fördelaktigt anbud som urvalsmodell. Därmed måste de ytterligare omständigheter som utöver priset kommer att tillmätas betydelse vid värderingen av de inkomna anbuden anges samt på vilket sätt jämförelsen mellan dessa kommer att gå till anges i upphandlingsunderlaget. På så sätt försäkras anbudsgivarna att i förväg få information om villkoren för upphandlingen så att de kan välja att anpassa sina anbud efter de uppsatta kriterierna eller helt avstå från att lämna anbud.

Så som förfrågningsunderlaget utformades har kommunen vid värderingen av anbuden att utgå från att varje anbudsgivare kunnat fullfölja sina åtaganden. Det som Kramfors kommun har lagt till grund för sitt beslut utgör inte sådana affärsmässiga skäl som krävs enligt lagen om offentlig upphandling. Kommunen har därmed åsidosatt de krav på opartiskhet och likabehandling som uppställs i lagen.

Kramfors kommuns agerande medför att konkurrensen snedvridits samt att förtroendet för kommunen som upphandlare riskerar att ha undergrävts. Kramfors kommun riskerar även att ha orsakat skattebetalarna kostnader i onödan, både för det dyrare anbudet och, efter domstolsprövning, för ett eventuellt skadestånd till den förfördelade anbudsgivaren.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 024