Konkurrenskommissionens remiss till regeringens lagförslag om kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens lagförslag om införande av särskilda kontraktsvillkor om kollektivavtalsenliga villkor vid upphandling.

Några synpunkter från Konkurrenskommissionen angående förslagen i SOU 2015:78: 

– Förslaget avstyrks i sin helhet, eftersom det riskerar att sätta svenska leverantörer i ett sämre läge än sina utländska konkurrenter samt slå ut mikro- och småföretag från deltagande vid upphandling.

– När det gäller förslaget om upphandlande myndigheter och enheter ska tolka innehållet i gällande kollektivavtal eller i vissa fall fastställa egna minimivillkor kan det sättas ifråga om det är förenligt med unionsrätten; i vart fall strider detta mot den så kallade svenska modellen.

– Förslaget om att en leverantör som har brutit mot kollektivavtal ska kunna uteslutas från deltagande vid upphandling riskerar medföra en negativ särbehandling av kollektivavtalsbärande företag framför deras icke kollektivavtalsbärande konkurrenter.

– Förslaget om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska kunna meddela föreskrifter avseende införande av särskilda kontraktsvillkor om lön, semester och arbetstid med mera riskerar att strida mot grundlag.

Läs hela remissyttrandet R 15-04 här. 

För övriga remisser från Den Nya Välfärden, se vår remissida.