Karlstad kommuns stöd till flygbolag snedvrider konkurrensen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen kritiseras Karlstad kommun för att ha lämnat stöd till en reguljär flyglinje på ett sätt som strider mot EU:s statsstödsbestämmelser och även innebär överträdelse av kommunal­lagens förbud mot näringslivsstöd.

Karlstad kommun har använt cirka 20 miljoner kronor till att genom sin kommunala bolagskoncern lämna stöd till ett flygbolag för att trafikera flyglinjen Karlstad-Frankfurt. Stödet har huvudsakligen innefattat direkta betalningar, men även inne­burit eftergift av flygplatsavgifter och annan kostnadskompensation för flygbolaget.

Eftersom det samlade värdet av de aktuella åtgärderna väsentligen över­stiger värdegränsen 200 000 euro skulle kommunen ha för­handsanmält stödet och inväntat förhands­god­kännande från EU-kommissionen. Så har emellertid inte skett.

– Det föreligger inte några lagliga undantag från anmälningsplikten. Åtgärderna har sålunda genomförts i strid mot såväl det svenska statsstödsregel­verket som unionsrättens bestämmelser. Vidare är det inte heller tillåtet enligt kommunallagen att lämna driftstöd till enskilda företag. Sådant stöd får enbart komma ifråga om det finns synnerliga skäl. Det kan dock knappast vara någon synnerlig ange­lägenhet för skattebetalarna i Karlstad att subven­tionera en affärsflyglinje till Frankfurt, säger Per Eklund, ledamot i Konkur­renskommissionen och konstaterar att det därmed finns anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen.

– Det ekonomiska stödet snedvrider konkurrensen såväl i Sverige som i andra EU-medlemsstater, vilket också gör kommunens agerande anmärk­ningsvärt, avslutar Per Eklund.

Läs utredning KKO 14-018 här