Karlshamns kommun i otillåten direktupphandling av båtbrygga

Karlshamns kommun delade upp en upphandling av båtbrygga med i Y-bommar i två upphandlingar. Konkurrenskommissionens utredning visar att det sammanlagda värdet av de två upphandlingarna var så högt att uppdelningen i två upphandlingar inte var laglig enligt 3 kap 5§ lagen om offentlig upphandling.

Karlshamns kommun påbörjade i mars en direktupphandling av en 57 meter lång båtbrygga och genomförde samtidigt en separat direktupphandling av tillhörande Y-bommar. Värdet av bryggan med Y- bommar överstiger emellertid tillsammans det värde som tillåts komma i fråga för direktupphandling.

– Karlshamns kommun har genom att dela upp upphandlingen i två separata delar uppenbarligen antagit att kommunen därigenom skulle kunna direktupphandla bryggan för sig och Y-bommarna för sig, och således kringgå regeln om att direktupphandling inte är tillåten över ett visst tröskelvärde. En sådan uppdelning är inte tillåten och benämns i lagen illojal uppdelning, konstaterar Inger Ridderstrand Linderoth, ledamot av Konkurrenskommissionen.

­ – Som upphandlingen nu har utformats snedvrids förutsättningarna för leverantörer av båtbryggor, eftersom dessa inte har försäkrats om att få konkurrera på lika villkor. Kommunen har sedan förfarandet uppmärksammats i domstol uppgivit att man ska se över sina upphandlingsrutiner. Detta medför dock inte att kommunen kan undgå kritik, uttalar Inger Ridderstrand Linderoth.

Läs utredningen här: PM 2 KKO 13-008 Karlsham flytbrygga (2)