Juridiskt dubbelfel av Statens fastighetsverk

Nu riktar Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden, kritik mot Statens Fastighetsverk. Expertgruppen kritiserar en urvalsupphandling av bland annat klottersanering som verket genomförde i februari 2006. (En urvalsupphandlingen är uppdelad i två faser. I fas ett anmäler anbudsgivare sitt intresse. Sedan går ett urval eller samtliga anbudsgivare vidare till nästa fas då de lämnar anbud.) Två fel begicks. Statens Fastighetsverk angav inte hur många anbudsgivare som skulle gå vidare till fas två (därmed förlorare verket rätten att välja bort någon). Verket angav inte heller kriterier för hur leverantörerna skulle bedömas i urvalsfasen. Detta medförde att anbudsgivare uteslöts från upphandlingen på godtyckliga grunder, i direkt strid mot upphandlingslagen. Expertgruppen konstaterar att Statens Fastighetsverks agerande har snedvridit konkurrensen.

Att utesluta en kvalificerad anbudssökande, trots att begränsning av antalet sökande eller urvalskriterier inte redovisats i förväg strider mot lagen om offentlig upphandling och mot de bakomliggande EGdirektiven. Upphandlingen har handlagts på ett felaktigt sätt, framhåller expertgruppen i sin granskning.

Statens Fastighetsverk är, som alla myndigheter, skyldig att behandla anbudsgivare lika. Att utesluta en anbudsgivare, trots att verket inte hade rätt att göra det och till på köpet utifrån godtyckliga grunder är givetvis inte acceptabelt, säger Lennart Palm, ledamot i den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2006-08