Jämtlands läns landsting bryter mot lagen för tredje gången i samma ärende

Jämtlands läns landsting har tidigare försökt att sälja Landstingshälsans verksamhet utan upphandling i konkurrens. Första gången var det genom en avknoppning till personalen, som emellertid tackade nej. Andra gången skedde det genom sonderingar om försäljning till en extern intressent. Vid båda fallen har Konkurrenskommissionen kritiserat förfarandet. Nu bryter landstinget återigen mot lagen om offentlig upphandling.

Jämtlands läns landsting driver genom Landstingshälsan företagshälsovård för i huvudsak den egna personalens behov. För att klara sysselsättningen inom Landstingshälsan har landstinget lagt anbud på extern företagshälsovård. Flera anbud har vunnits av Landstingshälsan.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har återigen granskat Jämtlands läns landsting.

Den här gången har Landstingsstyrelsen uppdragit genomförandet av försäljningen av Landstingshälsan och upphandlingen av företagshälsovård till ett företag för förmedling av rörelser.

Det aktuella ärendet rör ett kombinerat försäljnings- och anskaffningsavtal, där landstinget överlåter sin egenregiförvaltning av företagshälsovård, till ett värde av 18,6 miljoner kronor under maximalt 3,5 år.

Jämtlands läns landsting är skyldig att tillämpa lagen om offentlig upphandling. Men utformningen av förutsättningarna för upphandlingen kritiseras av Konkurrenskommissionen på tre punkter.

 

  1. De      kommersiella villkoren för landstingets avrop av företagshälsovård har i      upphandlingen fixerats genom ett i förväg färdigskrivet avtal mellan      landstinget och den tilltänkte leverantören som övertar Landstingshälsans      verksamhet. Någon priskonkurrens om förutsättningarna för de aktuella      företagshälsovårdstjänsterna kommer därmed inte att kunna komma ifråga.      Några kvalitetsrelaterade ”bör- krav” förekommer inte heller till ledning      för urvalet mellan anbudsgivarna. Förutsättningarna för anbudsgivarna har      därmed utformats på ett sådant sätt som inte medger någon konkurrens      mellan anbudsgivarna, varken avseende pris eller i fråga om övriga      villkor. Upphandlingens förutsättningar strider därmed mot      upphandlingslagens krav på affärsmässighet.

 

  1. I såväl annonsen som underlaget för upphandlingen har landstinget angivet ett förbehåll om ”fri prövningsrätt” av anbud. Ett sådant förbehåll är inte förenligt med upphandlingslagens principer om affärsmässighet och objektivitet och får enligt rättspraxis således inte förekomma vid offentlig upphandling. Upphandlingens förutsättningar strider därmed också på denna punkt mot upphandlingslagens krav på affärsmässighet och objektivitet.

 

  1. I upphandlingen har landstinget föreskrivit att leverantörerna måste erbjuda sig att överta den befintliga utrustningen och lokaler för att erhålla uppdraget. Vid upphandling av detta slag ska så kallad förenklat upphandlingsförfarande tillämpas. Landstinget ska utforma förutsättningarna så att leverantörer varken gynnas eller missgynnas på ett konkurrenssnedvridande sätt. Enligt den inom upphandlingsrätten tillämpade likabehandlingsprincipen och principen om icke diskriminering ska leverantörsföretagen garanteras möjlighet att konkurrera på lika villkor. Krav på att den vinnande leverantören ska överta befintlig personal får under vissa förutsättningar ställas. Något motsvarande villkor om att leverantören ska överta befintlig utrustning eller befintliga lokaler får däremot inte förekomma. Ett sådant krav riskerar att på ett otillbörligt sätt diskriminera leverantörer med ledig egen produktionskapacitet och därigenom gynna företag utan sådan ledig kapacitet. Landstinget kan däremot erbjuda anbudsgivarna att frivilligt, och på i övrigt affärsmässiga villkor, överta aktuell utrustning och lokaler. De redovisade övertagandekraven strider således mot lagen om offentlig upphandling.

 

Konkurrenskommissionen menar att Jämtlands läns landsting har åsidosatt de krav på affärsmässighet, opartiskhet och likabehandling som uppställs i lagen om offentlig upphandling. Detta medför att konkurrensen på marknaden för företagshälsovård riskerar att snedvridas. Den omständighet att landstinget tidigare försäkrat såväl Konkurrenskommissionen som Länsrätten i Jämtlands län att den vid överlåtelse av Landstingshälsan skulle följa lagen om offentlig upphandling, medför att de påtalade överträdelserna är särskilt allvarliga.

Kammarrätten i Sundsvall har dessutom den 29 maj 2001 upphävt länsrättens dom och förordnar att landstingets pågående upphandling av företagshälsovård ska göras om.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 026