Jämtlands läns landsting åsidosätter lagen om offentlig upphandling

Jämtlands läns landsting är skyldig att tillämpa lagen om offentlig upphandling. Men vid en avknoppning av företagshälsovårdsförvaltningens verksamhet har landstinget inlett förhandlingar om kommande köp av tjänster av företagshälsovård utan att göra någon formell upphandling.

Fallet har anmälts till Konkurrenskommissionen som är en fristående expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden. Kommissionen uppmärksammar och utreder fall där offentliga organ snedvrider konkurrensen.

Konkurrenskommissionen menar att samtliga leverantörer, det vill säga även sådana som inte särskilt har tillfrågats i upphandlingen, har rätt att på begäran få ta del av förfrågningsunderlaget och kan av en upphandlande enhet inte utan särskilda skäl uteslutas från att delta i upphandlingen. Men trots detta har landstinget underlåtit att upprätta ett skriftligt förfrågningsunderlag. Därigenom skulle landstinget ha åsidosatt kraven på opartiskhet och likabehandling som uppställs i lagen om offentlig upphandling samt i EGRomfördraget.

Enligt Konkurrenskommissionen har Jämtlands läns landstings agerande medfört att konkurrensen snedvridits samtidigt som förtroendet för kommunen som upphandlare har undergrävts. Landstinget riskerar även att efter domstolsprövning få betala skadestånd till den förfördelade leverantören med anledning av upphandlingens handläggning, menar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 00- 044