Hudiksvalls kommun gjorde en ramavtalsupphandling och antog ej det anbud som var prismässigt lägst

Hudiksvalls kommun gjorde en ramavtalsupphandling av snöröjningstjänster och valde då att anta andra anbud än det som var prismässigt lägst.

Förfarandet saknade stöd i förfrågningsunderlaget.
Hudiksvalls kommun har brutit mot lagens krav på affärsmässighet vid upphandling, säger fd generaldirektör i RRV G. Rune Berggren, ordförande i Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen är en expertgrupp som sammankallats av föreningen Den Nya Välfärden.  Under början av 1998 gjorde Hudiksvalls kommun en ramavtalsupphandling för avrop av snöröjningstjänster. Upphandlingen handlades enligt reglerna för förenklad upphandling. I förfrågningsunderlaget sa att man skulle anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och detta skulle bedömas enligt ett antal kriterier som räknades upp i förfrågningsunderlaget. Inga ytterligare bedömningsgrunder eller förklaringar av kriterierna gavs. Efter anbudstidens utgång hade 16 anbud inkommit. Kommunen valde då att ifråga om tre delentreprenader bortse från ett av anbuden, trots att det var prismässigt billigare än konkurrenternas.

Konkurrenskommissionen riktar nu kritik mot Hudiksvalls kommun. Vid en förenklad upphandling måste det anbud antas som antingen är billigast eller också erbjuder den ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen. Om den senare urvalsmodellen används, som i det här fallet, måste den som upphandlar ange i förfrågningsunderlaget vilka omständigheter utöver priset som kommer att tillmätas betydelse. Kriterier som inte angivits i underlaget får inte läggas till grund för bedömningen av anbuden. Kriterier som endast anges punktvis uppfyller enligt praxis inte lagen krav på affärsmässighet och kan därför inte tillmätas någon betydelse. Den enda relevanta bedömningsgrund som återstår är då priset, och det har Hudiksvalls kommun inte beaktat. Kommunen tycks ha grundat beslutet att inte antra det billigaste anbudet på muntliga referenser som inhämtats i efterhand. Dessa referenser finns dock inte dokumenterade, och inte angivna som bedömningsgrund i förfrågningsunderlaget. Konkurrenskommissionen konstaterar att kommunens agerande bröt mot lagens krav på affärsmässighet vid upphandling. Förfarandet har nedfört att konkurrensen snedvridits och att förtroendet för kommunen som upphandlare har undergrävts.

I kommissionens beslut deltog ordföranden, fd generaldirektören i RRV G. Rune Berggren och ledamöterna fd regeringsrådet Sigvard Berglöf, ordföranden i Den Nya Välfärden Patrik Engellau, juristen och experten på konkurrensfrågor Lennart Palm samt fd stadsjuristen i Stockholm Inger RidderstrandLinderoth.

Konkurrenskommissionen är en privat expertgrupp som inrättades den 1 januari 1994 för att bevaka och uppmärksamma frågor som rör konkurrenssnedvridning. Konkurrenskommissionens ändamål är att motverka sådan konkurrensbegränsning som ligger i bristande likhet i villkoren för offentliga och privata aktörer på den allmänna marknaden och som skadar medborgarna i deras egenskap av skattebetalare och konsumenter.

Handläggare:
Pär Cronhult

 

Läs utredningen här: KKO 00- 020