Granskning av EU-kommissionen med betydelse för Malmö högskola

Sverige har i en fråga, som bl.a. har betydelse för Malmö högskola, anmälts till EU för att ha brutit mot unionsrättens krav på effektiv domstolsprövning av tjänstekoncessionskontrakt. Svenska domstolar har hittills vägrat att pröva sådana överklaganden, vilket EU-kommissionen nu har uppmärksammat. Sverige kan nu komma att dras inför EU-domstolen och riskerar i så fall att få betala dryga böter.

En tjänstekoncession kan exempelvis uppkomma om en myndighet ger ett privat företag ett kontrakt om att i offentligt ägda lokaler, som ett sjukhus eller ett kommunalt badhus, driva kommersiell restaurangverksamhet som riktar sig till allmänheten. Tjänstekoncessionskontrakt kan vara värda fler hundra miljoner kronor men omfattas inte av den svenska lagen om offentlig upphandling. Däremot ställer EU minimikrav på bland annat likabehandling av företag och insyn i upphandlingsprocessen och att tilldelningen ska kunna kontrolleras av domstol.

Sverige har nu fått preliminär kritik från EU-kommissionen för att det inte går att överklaga tjänstekoncessionstilldelningar. Detta har bland annat betydelse för Malmö högskolas tidigare tilldelning av kontrakt för driften av högskolerestaurangerna i kvarteret Gäddan 8 och Oasen, som har prövats ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolen menade då att det inte gick att pröva om det hade gått rätt till när högskolan valde ut det vinnande företaget. Istället ansåg domstolen att det räckte med att konkurrenterna eventuellt kunde söka skadestånd.

– Detta är dock inte en uppfattning som EU-kommissionen verkar dela, konstaterar Pär Cronhult chefjurist vid den privata expertgruppen Konkurrenskommissionen, som förde målet som ombud vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Det har blivit närmast en trend i Sverige att upphandlande myndigheter övergår från offentliga upphandlingsförfaranden till tjänstekoncessionstilldelningar. Därmed undandras möjligheten för förfördelade leverantörer att få sin sak prövad i domstol. Den bristen kan till viss del komma att undanröjas genom en planerad lagändring som beräknas träda i kraft år 2017. Men utfästelser om lagändring räcker inte enligt EU-kommissionen, som nu vill ha regeringens synpunkter inom två månader.

– Att lagen ska ändras är bra, men otillräckligt vid nuvarande förhållandena där myndigheter har tilldelat koncessioner för hundratals miljoner kronor som aldrig har kunnat prövas rättsligt. Effekten har blivit snedvridande kontraktstilldelningar, där konkurrensen mellan företagen har satts ur spel till nackdel för brukarna av tjänsterna, säger Pär Cronhult, som nu överväger vad som ytterligare ska göras i anledning av Malmö högskolas aktuella kontraktstilldelning.

…………………………………………………………………………………………

För mer information
Pär Cronhult
Chefjurist vid tankesmedjan Den Nya Välfärden – Konkurrenskommissionen
Telefon: 08-54503818, 0733-264400
pc@dnv.se
Mer information med bland annat EU-kommissionens anmälan finns på www.dnv.se/kom1