Göteborgs lokalnämnd snedvrider konkurrens genom att kräva kollektivavtal

Göteborgs kommuns lokalnämnd har beslutat att ställa krav på kollektivavtal för att företag ska få utföra arbete för lokalförvaltningens räkning. Detta strider mot grundläggande unionsrättsliga principer och snedvrider konkurrensen, visar en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen.

Lokalnämnden i Göteborgs kommun antog i juni 2014 ett mål- och inriktningsdokument vilket bland annat slår fast att ”alla” som utför arbete för lokalförvaltningens räkning ska vara anslutna till kollektivavtal. Senare har lokalnämnden påstått att avsikten med den beslutade ordningen har varit att verka för att anlitade företag har anställnings- och lönevillkor i enlighet med kollektivavtal.

Per Eklund är ledamot i Konkurrenskommissionen. Han menar att det finns anledning att rikta allvarlig kritik mot kommunen:

– Varken krav på kollektivavtal eller på villkor om viss minimilön får förekomma från en upphandlande myndighet. Detta strider mot unionsrättens krav på fri rörlighet av tjänster, vilket är en grundläggande unionsrättslig princip som en kommun inte kan sätta sig över.

Lokalnämnden är en myndighet som ska följa lagen om offentlig upphandling. Det innebär att alla leverantörer som har möjlighet att leverera efterfrågade varor eller att utföra tjänster eller arbeten har rätt till att delta med anbud till myndigheten i konkurrens på lika villkor. Nämnden får enligt unionsrätten ställa omfattande krav på arbetsmiljön och i fråga om sociala rättigheter, men att ställa krav på viss minimilön eller att utesluta aktörer bara på grund av de inte har ett kollektivavtal är inte tillåtet.

– Lokalförvaltningens upphandlingar omsätter en halv miljard kronor varje år. Detta är betydande värden som har stor betydelse för företagen i Göteborg. Ett obligatoriskt krav på kollektivavtal riskerar att innebära att exempelvis mindre lokala företag hindras från att delta i förvaltningens kommande upphandlingar på ett sätt som snedvrider konkurrensen, avslutar Per Eklund.

Läs mer om utredningen här KKO 14-014