Försvarets Materielverk

Försvarets Materielverk (FMV) har till en förlorande anbudsgivare vägrat att redovisa på vilka grunder beslutet om tilldelningen av uppdraget i en upphandling av passersystem fattats. Uppgiften skulle lämnas först efter det att kontrakt tecknats med en vinnande entreprenörer. Detta innebär att möjligheten till överprövning i domstol kan ha upphört, menar Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat ärendet. I oktober 2002 påbörjade FMV en upphandling av ett elektroniskt passersystem. Upphandlingen annonserades på FMV:s egen hemsida. Beslut om tilldelning i upphandlingen fattades den 5 december 2002. Då hade två anbud inkommit.

Någon grund för FMV:s poängvärdering har inte redovisats. Det är därför inte möjligt för den förlorande anbudsgivaren att självständigt bilda sig en uppfattning om hur jämförelsen mellan de båda gått till. Men när den förlorande anbudsgivaren bad om upplysningar avseende skälen för materielverkets beslut fick denne till svar att ”FMV kommer (…) ej göra utskick av upphandlingsprotokollet eller andra aktuella handlingar förrän upphandlingen är helt avslutad”.

Konkurrenskommissionen riktar kritik mot FMV:s upphandling på fyra punkter.

För det första har verket valt fel upphandlingsform. Föremålet för upphandlingen innefattar inte några försvarssekretessbelagda uppgifter. Övervägande skäl talar därför för att FMV:s val för handläggningen som en förenklad upphandling enligt 6 kap. LOU är felaktig, menar Konkurrenskommissionen.

För det andra har upphandlingen inte utlysts i behörig ordning. Enligt Lagen om offentlig upphandling ska annonsering alltid göras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig eller genom annons i annan form som leder till effektiv konkurrens.

För det tredje finns det i lagen om offentlig upphandling bestämmelser som garanterar anbudsgivare rätt att få upplysning om vilken tilldelning som skett i en upphandling samt om skälen till varför anbud förkastats. Mot denna bakgrund försvårar FMV:s vägran att lämna de begärda uppgifterna för den förlorande anbudsgivaren att tillvarata sin rätt till överprövning av upphandlingen. Det påtalade förfarandet strider mot lagen om offentlig upphandling samt EGdirektiv och riskerar att snedvrida konkurrensen, säger Konkurrenskommissionen.

På den fjärde och sista punkten kritiserar Konkurrenskommissionen materielverket för att anbudsvärderingarna inte har utförts i enlighet med anbudsförutsättningarna. Enligt förfrågningsunderlaget ska anbuden bedömas utifrån en skala från 0 till 10, således enligt en skala av enbart positiva tal. Men i den poängsättningstabell som redovisats till stöd för tilldelningsbeslutet förekommer att anbud har åsatts negativa poängvärden.

Sammantaget strider Försvarets Materielverks handläggning av den aktuella upphandlingen i flera avseenden mot lagen om offentlig upphandling jämte de EGdirektiv och de principer som ligger till grund för lagens bestämmelser. Härigenom har förutsättningarna för konkurrensen på marknaden för passersystem riskerat att snedvridas, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-068