Företagare löper gatlopp på grund av försenad blankett

Mikael Ericsson kom 40 dagar för sent med sin miljöanmälan till kommunen efter det att han startat solariet Auto Sun i Visby. Kommunen utdömde miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Gotlands Tingsrätt dömde Ericsson för ”otillåten miljöverksamhet” men eftergav påföljd. Kammaråklagaren hoppades emellertid på dagsböter och överklagade till Svea Hovrätt som utdömde 30 dagsböter. Genom kommunens slarv skickade Naturvårdsverket fakturan på miljösanktionsavgiften till fel mottagare. Medan Ericsson försökte reda upp detta gick ärendet till Kronofogden för indrivning. Ericsson fick betalningsanmärkning och påfördes indrivningsavgift.

Solarie-företagare i gatlopp mellan myndigheter för försenad blankett

Mikael Ericsson kom 40 dagar för sent med sin miljöanmälan till kommunen efter det att han startat solariet Auto Sun i Visby. Kommunen utdömde miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Gotlands Tingsrätt dömde Ericsson för ”otillåten miljöverksamhet” men eftergav påföljd. Kammaråklagaren hoppades emellertid på dagsböter och överklagade till Svea Hovrätt som utdömde 30 dagsböter. Genom kommunens slarv skickade Naturvårdsverket fakturan på miljösanktionsavgiften till fel mottagare. Medan Ericsson försökte reda upp detta gick ärendet till Kronofogden för indrivning. Ericsson fick betalningsanmärkning och påfördes indrivningsavgift.

I november år 2000 startade Mikael Ericsson det obemannade solariet Auto Sun i Visby. Auto Sun drevs inom Ericssons företag Sunpro AB. Hans anmälan nådde dock kommunen först den 10 januari 2001. I februari  beslöt miljönämnden i Visby att påföra Sunpro AB en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor samt att lämna ärendet till åklagare för utredning om brott mot Miljöbalken. Den 5 februari blev Mikael Ericsson dömd till 30 dagsböter för ”otillåten miljöverksamhet” av Svea Hovrätt.

Under tiden skickade kommunen ärendet till Naturvårdsverket för fakturering av miljösanktionsavgiften. Men kommunen hade angivit Auto Sun, snarare än Sunpro AB, som fakturamottagare. Ericsson och Naturvårdsverket startade en omfattande korrespondens för att rätta till detta. Medan denna process pågick skickade Naturvårdsverket fakturan till Kronofogden för indrivning. Sunpro AB betalade då men fick en betalningsanmärkning samt indrivningsavgift på 500 kronor.

– Företagarombudsmannen anser att det finns skäl att kritisera flera olika myndigheter i deras agerande beträffande företagaren Mikael Ericsson och hans verksam Auto Sun och bolag Sunpro AB. Miljönämnden har genom miljöbalkens skrivning möjlighet att underlåta påföra miljöavgift om denna är uppenbart oskälig. Miljönämnden har dock inte utnyttjat denna möjlighet, vilket varit det rimliga, säger Företagarombudsmannen.

– Kommunen har orsakat Mikael Ericsson olägenhet genom att inte kunna skilja på aktiebolagets respektive verksamhetens namn. Hade kommunen angett korrekt aktiebolagsnamn i förhållande till organisationsnumret när beslutet om miljösanktionsavgift lämnades till Naturvårdsverket hade företaget aldrig fått någon betalningsanmärkning, fortsätter Företagarombudsmannen.

– Naturvårdsverket har under pågående korrespondens med Mikael Ericsson angående verkets felaktiga faktura lämnat denna för indrivning till Kronofogdemyndigheten, till skada för Ericsson och hans bolag, utan att på något sätt förvarna om detta. Ej heller i fakturan fanns någon sådan upplysning, påpekar Företagarombudsmannen.

– Trots en fällande dom i första instans drev åklagaren ärendet vidare för överprövning. Med hänsyn till tidigare ålagda miljösanktionsavgift och den fällande domen i tingsrätten, samt med hänsyn till brottets ringa art, är åklagarens överklagande svårförståeligt. Detta har resulterat i att Mikael Ericsson i praktiken kommit att bestraffas två gånger för samma brott, något som strider mot allmänt rättsmedvetande och som kan vara ett brott mot EU-rätten, avslutar Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 03-002