Fastighetsverket följer fortfarande inte lagen

Statens Fastighetsverk har vid upphandling av byggentreprenad brutit mot ett flertal av principerna för offentlig upphandling. Verket får nu i en utredning förnyad kritik av Konkurrenskommissionen, en oberoende expertgrupp vid Den Nya Välfärden. Expertgruppen pekar på att verket inte har redovisat vilka kriterier för kvalificering av anbudsgivare som ska gälla. Verket har heller inte specificerat hur urvalet mellan kvalificerade anbudsgivare skall gå till.

– Konkurrenskommissionen har i tidigare utredningar påpekat att ett sådant förfarande är olagligt, vilket bekräftats i två lagakraftvunna domstolsavgöranden mot verket. Konkurrenskommissionen, som därför har anmält Fastighetsverket till Konkurrensverket för ingripande, konstaterar att rättelse inte har skett, utan överträdelserna fortsätter som tidigare.

– Det framstår mot bakgrund av tidigare påpekanden som märkligt och anmärkningsvärt att ledningen för Fastighetsverket hittills inte har ingripit för att säkerställa att myndigheten följer på området gällande lagstiftning, säger Hans Stenberg, ledamot av Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 08-012 SFV 3