Ännu ett bolag faller i skattelagstiftningens avdragsfälla

Företaget Transport & Åkeri AB inköpte tre skåpbilar till sin verksamhet. När företaget drog av den ingående momsen i skattedeklarationen meddelade skattemyndigheten att avdragsförbud rådde för denna typ av fordon i den typen av verksamhet. Bolaget hotas dessutom att påföras skattetillägg (på 20 procent av momssumman) för oriktiga uppgifter i skattedeklarationen. 

Transport & Åkeri AB bedriver transportverksamhet i Stockholm. Företaget använder sig bland annat av mindre transportfordon av typen lätta lastbilar. Denna typ av lastbil kräver endast körkortsbehörighet B, vilket således inte ställer några krav på specialutbildade förare.

När företaget gjorde avdrag för ingående moms på fordonen i skattedeklarationen hörde skattemyndigheten av sig. Skattemyndigheten hänvisade till momslagen. Den innebär bl a att en skåpbil som väger under 3500 kg måste ha en så kallad luftspalt mellan förarhytt och skåpdel för att klassas som lastbil. Det innebär att skåpdel och förarhytt måste utgöras av två separata karosser. Uppfyller skåpbilen inte detta kriterium betraktas den inte som lastbil av skattemyndigheten varför avdrag inte får göras för ingående moms.

För att undvika moms skulle företaget kunnat omregistrera fordonen till tunga lastbilar, med onödiga kostnader som följd. En sådan tung lastbil kräver körkortsbehörighet C. De av företagets chaufförer som endast innehade behörighet B skulle då få sägas upp.

Företagarombudsmannen är en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige. Företagarombudsmannen har vid flera tillfällen behandlat företagare som drabbats av denna del i momslagstiftningen. Avsaknaden av momsavdragsrätt är ett stort problem som berör många olika typer av företag genom att öka deras kostnader.

– Företagarombudsmannen menar att i konsekvensens namn måste samma avdragsrätt gälla för alla företag som använder lastbilar i sin näringsverksamhet som för de företag där fordonen används för återförsäljning, uthyrning, persontransporter i yrkesmässig trafik, transporter av avlidna eller körkortsutbildning. Den företagare som inte är väl förtrogen med momslagstiftningen faller lätt i skattemyndighetens avdragsfälla.

– Effekterna av Riksskatteverkets momsregler beträffande lastbilar i näringsverksamhet är absurda, säger Företagarombudsmannen. Reglerna får konsekvenser för konkurrenssituationen för såväl åkerier som fordonstillverkare. De får konsekvenser för miljön och trafiken. De får konsekvenser för chaufförer som inte har behörighet för tung lastbil. De får negativa konsekvenser för alla företag som använder skåpbilar i sin verksamhet.

– Efter att ha fallit i skattelagstiftningens avdragsfälla kan företaget komma att bestraffas med skattetillägg, något skattemyndigheten debiterar med automatik när skattedeklarationer inte godkänns. Denna situation visar på ett flagrant sätt myndighetens inställning till företagare. En inställning som är djupt otillfredsställande, anser Företagarombudsmannen.

Transport & Åkeri AB heter egentligen något annat. Då företaget avser att driva ärendet vidare anser det anonymitet viktigt för att publicitet i fallet inte skall riskera att berörda instanser inledningsvis får en motvillig inställning till företaget.

I Företagarombudsmannens bedömning deltog Tommy Adamsson, Patrik Engellau, Camille Forslund, Monica Werenfels-Röttorp, Lars I. W Jansson, Clas Nordström, Edward Waller och Nils-Eric Sandberg.

 

Läs utredningen här: FO 2002-016