Stora brister i Strömsunds upphandlingar av datorer

Strömsunds kommun har vid två tillfällen upphandlat datorer på ett olagligt sätt. I det ena fallet gällde det ett tjugotal datorer till Hjalmar Strömerskolan. I det andra fallet tecknades ett ramavtal för 3,5 miljoner kronor. Det fanns allvarliga brister i båda upphandlingarna.

– Upphandlingen av datorer till Hjalmar Strömerskolan är mycket slarvigt gjord. Risken för diskriminering är uppenbar. Det är tveksamt om beslutet är fattat på affärsmässiga grunder, säger Erik Nerep, professor i konkurrensrätt vid Handelshögskolan i Stockholm.

Konkurrenskommissionen – som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden – har i två avgöranden granskat upphandlingarna. När kommuner och andra myndigheter gör större inköp ska det ske genom upphandling i konkurrens. Motivet är att företag ska konkurrera på lika villkor och att motverka risken för vänskapskorruption och otillåten favorisering av vissa företag framför andra. En konsekvens av lagen är att myndigheter får ett så bra pris som möjligt.

Den första upphandlingen gjorde Strömsunds kommun hösten 2001 och gällde ett tjugotal datorer till Hjalmar Strömerskolan. Enligt Konkurrenskommissionens bedömning begicks flera misstag vilket har snedvridit konkurrensen. För det första gick kommunen inte ut med en annons, något som den är skyldig till. Istället skickade kommunen Epost till ett fåtal leverantörer. För det andra valde inte kommunen det billigaste anbudet trots att den, som upphandlingen var formulerad, var tvungen att välja anbudet med lägst pris. För det tredje tog kommunen hänsyn till nya faktorer vid bedömningen. Men kommunen får inte lägga till nya krav för upphandlingen i efterhand.

Våren 2002 gjorde kommunen den andra upphandlingen som gällde ett ramavtal för inköp av datorer. Sex företag ingav anbud, två fick kontrakt. När en upphandling har skett ska det finnas papper som visar varför ett eller flera företag tagit hem anbudet. Detta framgår både av lagen om offentlig upphandling samt av rekommendationer från Nämnden för offentlig upphandling. Vid upphandlingen begärde kommunen in referenser om de ansökande företagen. Kommunen tog kontakt med referenterna men vad som kom fram vid samtalen noterades aldrig. När en företagare som förlorade anbudet senare ville få reda på grunden för beslutet vägrade kommunen att lämna ut det. Efter upprepat Epostande fick han svaret att beslutet inte behöver redovisas för diskussion och ifrågasättande.

Konkurrenskommissionen konstaterar att upphandlingarna skett i strid med gällande bestämmelser samt snedvridit konkurrensen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-045