Malmö stad försvårar för entreprenör

Malmö stad har i en städupphandling antagit ett anbud som enligt stadens egen poängvärdering inte bedöms som det ekonomiskt mest fördelaktiga. Genom att innehålla väsentlig information om tilldelningsbeslutet har staden försökt att försvåra för den leverantör som erhållit högst poäng att klaga mot upphandlingen i domstol, menar konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av stiftelsen Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

I den aktuella upphandlingen har Malmö stad, trots upprepade påminnelser, struntat i att lämna upplysningar så att den förlorande anbudsgivaren ska kunna ha en möjlighet att klaga mot beslutet i domstol. Upplysning om skälen för tilldelningsbeslutet samt om varför hans anbud förkastats lämnades till anbudsgivaren först efter nio dagar efter det att upphandlingen avslutats. Detta strider mot förutsättningarna för konkurrens och opartiskhet enligt lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

Malmö stad har antagit ett anbud som enligt stadens egen bedömning var mindre ekonomiskt fördelaktigt. Dessutom har stadens ”egna erfarenheter av leverantörerna” i efterhand vägts in i bedömningen mellan två konkurrerande anbud. Denna omständighet finns dock inte nämnd i förfrågningsunderlaget som låg till grund för anbudsgivningen.

Sammantaget har Malmö stad, i flera avseenden, handlagt upphandlingen i strid mot lagen om offentlig upphandling. Härigenom har förutsättningarna för konkurrensen på marknaden för städtjänster riskerat att snedvridas samtidigt som förtroendet för staden som upphandlare riskerar att undergrävas, avslutar Konkurrenskommissionen.

Läs mer om utredningen här KKO 03-002 här.