Ingen insyn

I Sverige fanns år 2012 sammanlagt 1 733 kommunägda företag.
En del av dessa agerar som privata bolag, med vinstsyfte och ambitioner om att
erövra marknadsandelar.  I många fall står även bolagen utanför den demokratiska kontroll som kommunallagen kräver.  Framsida

Genom att bedriva verksamheten i bolagsform har dock kommunerna hittills kunnat bedriva olaglig och konkurrenssnedvridande verksamhet eftersom beslut fattade av kommunala bolag inte går att överklaga till domstol.

Sedan 1 januari 2013 skyldiga att i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits under föregående år i de kommunalt hel- och delägda bolagen är förenliga med det fastställda kommunala ändamålet samt huruvida verksamheten utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

I denna rapport har vi granskat 57 kommuner. Av dessa har 51 stycken (89 procent) inte fattat ett sådant beslut som lagen kräver under 2013.

 

 

Titel: Ingen insyn – 89 procent av kommunerna bryter mot lagen
Författare: Viktor Robertson
Format: Digital rapport (se länk nedan)
Utgiven: 2014
Läs rapporten i sin helhet här.