Varför kasta pengar i sjön?

För de flesta människor är viljan att investera beroende av avkastningen på investeringen. En investering man kan dra nytta av i många år är bättre än en investering som inte hinner ge någon avkastning. Alla vet att ett hus byggt av tegel är bättre än ett hus byggt av halm. Men hur skulle du resonera om du bara skulle bo där en natt eller två? Att då bygga ett hus av tegel vore ju att kasta pengar i sjön…

Kasta pengar i sjön, varför skulle man vilja göra det? Frågan bör ställas till politikerna, särskilt i samband med utspelen gällande vårbudgeten. Finansministern och oppositionen förklarade för väljarna att flyktingkrisen medför en kraftig ökning av de offentliga utgifterna. Migrationsverket och kommunerna behöver många miljarder i tillskott. Men varför?

Regeringen och riksdagen beslöt nyligen att Sverige ska skära ner generositeten när det kommer till uppehållstillstånd. Anders Ygeman menar att Sverige kommer att skicka hem 80 000 asylsökande, vilket ingen verkar tro på. Men låt oss denna gång fokusera på de som faktiskt kommer få stanna i landet. Så här skriver regeringen på sin hemsida:

– Flyktingar och alternativt skyddsbehövande som beviljas skydd i Sverige ska beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd i stället för permanenta uppehållstillstånd – vilket är huvudregeln i dag.

– Vid det första prövningstillfället ska de som bedöms ha flyktingskäl få ett tillstånd på tre år.

– Alternativt skyddsbehövande ska beviljas ett uppehållstillstånd på 13 månader.

– När tillstånden löper ut ska de förlängas, om det fortfarande finns skyddsskäl.

Notera att antalet alternativt skyddsbehövande som beviljades uppehållstillstånd 2015 var större än antalet konventionsflyktingar.
Se utdraget nedan från Migrationsverket.

Om denna fördelning skulle gälla även för detta år så kommer majoriteten av de utfärdade uppehållstillstånden att gälla i blott 13 månader. Sedan kan uppehållstillstånden förlängas, om det finns skyddsskäl. Om konflikten är slut i hemlandet, om Migrationsverket gör en ny bedömning av risken vid ett återvändande eller om domstolarna sätter ny praxis, kan tiotusentals uppehållstillstånd komma att förfalla.

Detta faktum bör utgöra en självklar debattpunkt inom integrationspolitiken. Varför ska vi satsa miljardbelopp på SFI, validering av utbildningar och andra arbetsmarknadsåtgärder när den nyanlände kanske utvisas inom kort. Varför ska en nyanländ traggla sig igenom svenska glosor om hen kanske skickas hem inom några veckor? Incitamenten för att göra satsningar bör vara mycket svaga, både för svenska myndigheter och den enskilda asylsökaren.

Innan den så kallade flyktingkrisen var permanenta uppehållstillstånd (PUT) normen. Argumentet för PUT var att det främjade integrationen. Det är svårt att argumentera emot. Integrationspolitiken har förvisso inte gett några resultat att prata om, men oavsett vad man anser om konsekvenserna av att dela ut PUT i mängder så är det faktiskt en förutsättning för att kunna driva en integrationspolitik överhuvudtaget. Det finns inget syfte att försöka integrera någon som inte kommer bo i Sverige.

Den tvärvändning som regeringen gjorde när införde tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) ligger därför i direkt konflikt med målsättningen om en bättre integrationspolitik. Om politikerna hoppas kunna utvisa flertalet inom ett år eller två förefaller det orimligt att satsa mer än absolut minimum på integration.

Ingen svenskundervisning. Skolgången bör ske på hemspråket och likna den skolplan som gällde i hemlandet. Arbetsmarknadsutbildningar bör slopas eftersom individen ändå aldrig hinner komma in på den svenska arbetsmarknaden. Integrationspolitiken bör avskaffas och omformas till ren förvaring till lägsta kostnad för alla med TUT.

Det går förstås att invända med att de flesta TUT kommer att bli PUT så småningom. Att regeringen bara för en symbolpolitik och att det vore naivt att tro att uppehållstillstånd inte kommer förlängas. Men om det är så bör politikerna vara ärliga med det. Annars verkar det bara som att de kastar pengar i sjön. Och det brukar skattebetalarna inte tycka om…

Adam Rydström
Adam Rydström

adam.rydstrom@dnv.se