Tag Arkiv: FO 2002

Sex månaders karens för personal utgör hinder för bemanningsföretag

Bemanningsföretag som bedriver personaluthyrning får enligt lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft inte hyra ut en arbetstagare till arbetstagarens tidigare arbetsgivare förrän sex månader efter det att anställningen …

Kontantbegränsningsregel straffar företagare vid aktiebyten

Vid aktieandelsbyten säger lagen att uppskov med beskattning av aktieandelen endast får ske om kontantersättningen är mindre än 10 procent av aktieandelens nominella värde. Är kontantersättningen högre än 10 procent …

Kommunägda Skellefteå Kraft konkurrerar ut småföretagare

Skellefteå kommun har startat en näringsverksamhet som slår sönder det lokala näringslivet. På grund av att den kommunägda koncernen Skellefteå Kraft konkurrerar med ett lägre pris på pelletsbrännare manövreras mindre …

Orimlig exekutiv försäljning driver företagare i konkurs

I samband med att Stockholmsföretaget Informations-Tryck AB hamnade i en situation med släpande skatteskulder och skattetillägg såldes bolagets fastighet på initiativ av Kronofogdemyndigheten på exekutiv auktion. Resultatet av försäljningen blev …

Annons- och reklamskatten snedvrider konkurrensen

Lennart Långgren på AB Mora Offset trycker annonsbladet Masen, som utkommer en gång i veckan. Ovanpå annonspriset ska Masens annonsörer betala annons- och reklamskatt på 11 procent. Om annonserna i …

Facklig blockad slår hårt både mot anställd och arbetsgivare

På Dima-Snickeri i Kumla arbetar två personer, en företagare och en anställd. Den anställde är medlem i facket. Varken företagaren eller den anställde vill att företaget ska teckna kollektivavtal. Företagarombudsmannen …