Västerviks kommun gjorde fel i upphandling

När Västerviks kommun i strid mot ställda krav i förfrågningsunderlaget antog ett prismässigt högre anbud vid en upphandling av flygbränsle bröt man mot lagen om offentlig upphandling, menar Konkurrenskommissionen.

I september 2001 infordrade Västerviks kommun skriftliga anbud avseende successiva leveranser av flygbränsle till Mommehålls flygplats.

Vid anbudstidens utgång hade det kommit in tre olika anbud från Anbudsgivare A, B och C. Enligt kommunens egen sammanställning erbjöd anbudsgivare C det lägsta totalpriset avseende såväl flygbensin som flygfotogen. Även i fråga om årlig service erbjöd anbudsgivare C den billigaste lösningen. Enbart när det gällde tankrengöring var anbudet A möjligen förmånligare än C. Trots detta har kommunen beslutat anta anbudsgivare A som leverantör.

När Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, granskat ärendet har man konstaterat att Västerviks kommun brutit mot upphandlingslagens bestämmelser om affärsmässighet och likabehandling mellan anbudsgivare.

Kommunen motiverar sitt ställningstagande med att anbudsgivare A tidigare utfört liknande leveranser till kommunen samt att A till skillnad från anbudsgivare C inte har krävt att få samdistribuera flygbränslet. Detta trots att samdistribution enligt kommunens förfrågningsunderlag ska medföra att anbudet prioriteras, inte diskrimineras.

I en sammantagen bedömning menar Konkurrenskommissionen att Västerviks kommun olagligen diskriminerat en anbudsgivare och därmed snedvridit konkurrensen på marknaden för flygbränsle.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 079