Telge Nät AB försökte köpa lampor i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kom­missionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras det kommunala bolaget Telge Nät AB för att rikta en upphandling av UV-lampor till en viss leverantör och dennes specifika sortiment.

Det var när Telge Nät AB skulle köpa nya UV-lampor för vattenrening i Djupdals vattenreningsverk som man ställde krav på att lamporna måste vara originallampor av visst fabrikat, trots att det finns en fungerande konkurrens av annat fabrikat.

Bestämmelserna om upphandling syftar till att skydda konkurrensen och motverka korruption. Det har i lagarna därför införts krav på att alla leverantörer som är verksamma och konkurrerar på marknaden ska behandlas lika. Bland annat får den som upphandlar inte ställa krav på endast varor av visst fabrikat, varumärke eller produktion utan möjlighet för likvärdiga produkter att komma ifråga.

Trots detta har Telge Nät vidhållit krav på att endast UV-lampor av visst modell kan komma ifråga, utan möjlighet för konkurrerande fabrikat eller modeller. Först sedan upphandlingen togs till domstol av en konkurrerande leverantör har Telge Nät ändrat sig och återkallat upp­handlingen.

Det finns därmed anledning att rikta kritik mot Telge Nät, som på detta sätt har åsidosatt lagen och sned­vrider konkur­rensen på marknaden för vattenrening säger Per Eklund, leda­mot av Konkurrens­kommis­sionen.

Läs hela utredningen här.