Sverige fällt för olaga statsstöd i EU-domstolens Tribunal

Vänersborgs kommun köpte i februari 2008 en fastighet för 17 miljoner kronor Ett halvår senare sålde kommunen fastigheten för 8 miljoner kronor till ett lokalt företag, som i sin tur direkt sålde fastigheten vidare för 40 miljoner kronor. Idag kom EU-domstolen med sin dom.

Ärendet började med att Företagarombudsmannen granskade affären. Granskningen ledde i sin tur till en anmälan till EU-kommissionen om otillåtet statsstöd till det privata företaget. När även EU-kommissionen utredde saken kom den till samma slutsats som Företagarombudsmannen och beslutade därför att stödet skulle gå åter.

EU-kommissionens beslut i statsstödsfrågor går att överklaga till EU-domstolen. Så skedde i detta fall när det stödmottagande företaget överklagade till EU-domstolens förstainstansrätt, som heter Tribunalen.

Idag kom dom i målet. EU-domstolen (Tribunalen) kom fram till att det var fråga om ett otillåtet stöd som ska gå åter. Förutom stödets belopp som uppgår till 14,5 miljoner kronor ska stödmottagaren bör stödmottagaren även betala ränta på detta belopp sedan 2008 samt betala EU-kommissionens rättegångskostnader i målet.

Det ankommer nu på svenska myndigheter att se till att stödet återbördas, det vill säga att stödmottagaren faktiskt betalar tillbaka det belopp som EU-kommissionen kommit fram till utgör ett olagligt statligt stöd.

Läs utredning FO 2008-15 här.

Läs EU-kommissionens beslut här.

Läs EU-domstolens dom här.