Stockholm Vatten och Avlopp köpte renhållningstjänster i strid mot lag – riskerar få betala böter i miljonklassen

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Stockholm Vatten och Avlopp för att ha köpt renhållnings­tjänster direkt från vissa företag, utan möjlighet för andra företag att lämna konkurrerande anbud.

När Stockholm Vatten AB insåg att den multinatio­nella bolags­koncern med vilken man hade upphandlade avtal inte lyckades leva upp till vissa av sina avtalsenliga åtaganden löste man detta genom att ensidigt befria bolaget från de förlustbringande delarna av avtalen och köpte istället dessa tjänster direkt från andra företag.

Vid offentlig upphandling är det viktigt att den upphandlande myndigheten verkligen vidhåller alla avtalsvillkor som har kommit till genom konkurrens i en upphandlingstävlan. Det kan allvarligt snedvrida konkurrensen om dessa villkor ändras i efterhand till förmån för den vinnande anbudsgivaren.

Det finns vidare en på lag grundad skyldighet att kon­kurrens­upphandla de ersättningsavtal som har kommit till i de ursprung­liga avtalens ställe.
– Sammantaget finns det därmed anledning att allvarligt kritisera Stock­holm Vatten AB, säger Inger Ridderstrand-Linde­roth, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom konstaterat att Stock­holm Vatten AB har brutit mot lagen, men beslutat låta ersätt­nings­avtalen bestå på grund av tvingande hänsyn till ett allmän­intresse. Bolaget kommer därmed få betala upphandlings­skade­avgift, som är ett slags böter, med ett belopp som kan uppgå till mer än fem miljoner kronor.

Läs hela utredningen här.