Skönhetssalong bestraffas vid lokalbyte

Skönhetssalong bestraffas vid lokalbyte

Marianne Lindqvist har drivit skönhetssalongen Salong La Femme i Örnsköldsvik i trettio år. I december 2001 flyttade hon till nya lokaler. De nya lokalerna skulle anmälts till miljökontoret, något som Marianne Lindqvist dock inte kände till. Underlåtelsen att fylla i en anmälningsblankett och lämna till miljökontoret kostade Salong La Femme 5 000 kronor i miljösanktionsavgift.

Skönhetssalong bestraffas vid lokalbyte

Marianne Lindqvist har drivit skönhetssalongen Salong La Femme i Örnsköldsvik i trettio år. I december 2001 flyttade hon till nya lokaler. De nya lokalerna skulle anmälts till miljökontoret, något som Marianne Lindqvist dock inte kände till. Underlåtelsen att fylla i en anmälningsblankett och lämna till miljökontoret kostade Salong La Femme 5 000 kronor i miljösanktionsavgift.

I december 2001 bytte Marianne Lindqvist och hennes firma skönhetssalongen Salong La Femme verksamhetslokal. Den 4 februari 2002 fick det lokala miljökontoret kännedom om lokalbytet och skickade den 19 februari därför ut en uppmaning att inkomma med anmälan om att verksamheten bedrevs i nya lokaler. Miljökontoret meddelade också att en miljösanktionsavgift skulle påföras eftersom verksamheten påbörjats innan anmälan gjorts till miljönämnden.

En ”anmälan om bruk av lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling” inkom till miljökontoret den 4 mars. Den 6 mars genomförde miljökontoret en inspektion i lokalerna. Efter inspektionen förelades Lindqvist att före den 15 april göra tvättställ, tvål och handdukar tillgängligt i behandlingslokalen samt instruerades om att de instrument som användes skulle desinfekteras vid en separat rengöringsbänk.

En ny inspektion genomfördes den 19 april. Marianne Lindqvist framförde då som förslag att dörren till personaltoaletten skulle tas bort för att på så sätt göra ett tvättställ samt tvål och handdukar tillgängligt. Detta förslag bifölls av miljöinspektören.

Den 12 juni sammanträdde miljönämnden och beslutade då att påföra Salong La Femme en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Miljösanktionsavgiften påfördes därför att Salong La Femme inte anmält lokalbytet och hade inget samband med vad som påpekats vid inspektionen den 6 mars.

– I miljöbalken ges miljönämnden i egenskap av tillsynsmyndighet möjlighet att underlåta att ta ut miljösanktionsavgift om denna är uppenbart oskälig. Miljönämnden i Örnsköldsvik borde insett att det är oskäligt att företagaren Marianne Lindqvist åläggs 5 000 kronor i miljösanktionsavgift för ett ursäktligt formaliafel, och därför skulle nämnden tillämpat sin rätt att underlåta påföra avgiften, säger Företagarombudsmannen.

– Företagarombudsmannen har granskat flera fall där företagare påförts miljösanktionsavgift. Det har då framkommit att hanteringen av miljösanktionsavgifter och åtalsanmälan vid misstanke om miljöbrott varierar stort mellan kommunerna i landet. Detta innebär att företagarklimatet skiljer sig mellan kommunerna och att lagstiftningen lämnat utrymme för kommunalt godtycke, avslutar Företagarombudsmannen.

 

Läs utredningen här: FO 03-005