Skellefteå Kraft köpte konsulttjänster direkt, i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkur­rens­kom­missionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Skellefteå Kraft AB för att ha köpt konsulttjänster för 8 mil­joner kronor direkt från ett privat företag, utan föregående annonserad upphandling.

När det kommunala bolaget Skellefteå Kraft AB skulle köpa konsult­tjänster för organisationsrådgivning och företagsutveckling vände man sig direkt till ett privat företag, utan möjlighet för andra konsulter att vara med och lämna anbud.

Som skäl anfördes en mängd omständigheter som inte visade sig stämma. För det första påstod bolaget att det redan hade genomfört en annonserad upphandling, vilket överhuvudtaget inte skett. Vidare angavs att tjänsterna omfattade forsknings-, experiment-, studie- eller utveck­lings­ändamål, vilket inte heller stämmer. Till sist påståstods att upphandlingen inte behövde annonseras eftersom tjänsterna omfattas av ensamrätt. Något sådant undantag föreligger dock inte heller i det aktuella fallet.

Det är enligt upphandlingslagen förbjudet att avgränsa en upphandling till en viss metod eller varumärke utan att medge möjlighet till andra, likvärdiga lösningar att komma ifråga. En åberopad ensamrätt får således inte bero på en konstruerad avgränsning av förut­sätt­ningarna för upphandlingen utan den upphandlande enheten måste kunna visa att det aktuella förtaget objektivt sett är det enda på hela EU:s inre mark­nad som kan fullgöra kontraktet.

– De organisatoriska förhållandena i Skellefteå Kraft AB kan dock knappast vara så speciella att endast det valda konsultföretaget kan komma ifråga att leverera aktuella konsulttjänster. Skellefteå Kraft har genom missledande påståenden och överträ­delse av lagen kommit att sned­vrida konkurrensen och bryta mot det regelverk som bland annat kommit till för att motverka korruption i offentlig verksamhet. Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot bolaget, säger Lennart Palm, ledamot av Konkurrens­kommis­sionen.

Läs hela utredningen här.