Region Västernorrland ingår koncessionsavtal i strid mot lagen.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Region Västernorrland för att förlänga ett koncessionsavtal i strid mot upphandlingsbestämmelserna.

I stället för att på nytt upphandla driften av restaurang- och café­verksamheten vid Sundsvalls sjukhus beslutade Region Västernorr­land att i juli 2022 för­länga ett tidigare upphandlat avtal från 2015.
Till stöd för detta har regionen åberopat synnerliga skäl på grund av ”pandemin”.

Rätten eller möjligheten att för den besökande allmänheten bedriva kom­mersiell försäljningsverksamhet i offentliga lokaler, som t.ex. restau­ran­ger och kiosker i sjukhus och badhallar med mera, ska upp­hand­las som s.k. tjänstekoncessioner. Det rör sig nämligen ofta om ensam­situa­tioner med skyddade marknader, varför lagen kräver återkommande konkurr­ensut­sättning för att bland annat säker­ställa effektiviteten till förmån för det allmänna och för kunderna. Sådana koncessionsavtal ska som regel inte löpa mer än fem år åt gången.

När Covid-19 pandemin bröt ut i början av 2020 orsakade den så pass stora samhällsstörningar att exempelvis upphandlingar lagligen fick senare­läggas. Det har dock numera gått mer än två och ett halvt år sedan dess och samhället har i stort sett återgått till det normala. Pandemin kan således knappast längre utgöra några synnerliga skäl för att underlåta upphand­ling i konkurrens.

– Det finns därför anledning att rikta allvarlig kritik mot Region Väster­norrland för att strunta i upphandlingslagstiftningen och försöka skylla sina egna tillkortakommanden på pandemin, säger Inger Ridderstrand-Linderoth, ledamot i Konkurrenskommis­sionen.

Om Konkurrens­verket väljer att ingripa mot förfarandet kan regionen tvingas betala upphand­lingsskadeavgift, som är ett slags böter, med upp till 600.000 kronor.

Läs hela utredningen här.