Oxelösunds kommun kringgår regelverk i kommunalt bolag

Det kommunala bolaget Bixia ProWin AB (nedan ProWin) har i sin bolagsordning angett att ägarkommunerna inte behöver godkänna bolagets styrelsebeslut när ProWin ska förvärva, äga, deläga och avyttra bolag. ProWins bolagsordning har i sin nuvarande utformning inte blivit godkänd av kommunfullmäktige i någon av ägarkommunerna.

Oxelösunds kommun äger idag 2,64 procent av aktierna i ProWin genom Oxelö Energi AB.

Det kommunala bolaget Bixia ProWin har en bolagsordning vilken utestänger ägarkommunerna från effektiv kontroll trots att bolaget är skapat med kommunala medel. Endast tre av ägarkommunerna har tagit ställning till bolagets existens och ingen av kommunerna har tagit ställning till bolagets olagliga bolagsordning. Det kan ifrågasättas huruvida ägarkommunerna ens känner till bolagsordningens innehåll. Verksamheten i ProWin kommer att bedrivas utan demokratisk kontroll eftersom kommunallagens regler om kommunernas rätt att ta ställning innan vissa beslut inte följts i bolagsordningen.

 

Läs utredningen här: FO 2013 – 008 Oxelösunds kommun