Oskäliga miljösanktionsavgifter drabbar färghandel

Kemikalieinspektionens regler kräver bland annat att en del flaskor som säljs i färghandeln ska ha barnsäkra kapsyler samt att en del färgburkar ska ha så kallad taktil varningsmärkning så att blinda ska kunna känna varningen. Lennart Algulin, som driver Ösby-Färg AB i Danderyd blev förvarnad om en inspektion och gick igenom sitt varulager och åtgärdade felen. Men vid inspektionen visade det sig att han missat sju burkar och fyra flaskor. För detta fick han betala en miljösanktionsavgift på 15 000 kronor samt en inspektionsavgift på 3 850 kronor.

Oskäliga miljösanktionsavgifter drabbar färghandel

Kemikalieinspektionens regler kräver bland annat att en del flaskor som säljs i färghandeln ska ha barnsäkra kapsyler samt att en del färgburkar ska ha så kallad taktil varningsmärkning så att blinda ska kunna känna varningen. Lennart Algulin, som driver Ösby-Färg AB i Danderyd blev förvarnad om en inspektion och gick igenom sitt varulager och åtgärdade felen. Men vid inspektionen visade det sig att han missat sju burkar och fyra flaskor. För detta fick han betala en miljösanktionsavgift på 15 000 kronor samt en inspektionsavgift på 3 850 kronor.

Färghandeln Ösby-Färg AB i Danderyds kommun fick under våren 2002 en underrättelse från det lokala miljökontoret om att en inspektion skulle äga rum i verksamhetslokalen. Inspektionen avsåg kontroll om företaget följde Kemikalieinspektionens föreskrifter vid försäljning av kemiska och biotekniska varor. Innan inspektionen ägde rum gick Lennart Algulin och hans medarbetare igenom varulagret för att rätta till eller rensa ut varor som inte uppfyllde Kemikalieinspektionens krav.

Vid miljökontorets inspektion påträffades 11 produkter som Algulin hade missat. Det var sju burkar som saknade taktil varningstriangel och fyra flaskor som inte hade barnsäker kapsyl. Algulin åtgärdade omedelbart felen, men det hjälpte inte. Inspektörerna konstaterade att Ösby-Färg hade överträtt två paragrafer i Kemikalieinspektionens föreskrifter. Någon möjlighet till självrättelse beviljades inte. Enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter ska varje paragraf som överträds kosta företaget 15 000 kronor. Miljökontoret föreslog därför för miljönämnden att Ösby-Färg AB skulle betala miljösanktionsavgifter på 30 000 kronor. Miljönämnden sänkte miljösanktionsavgiften till 15 000 kronor. Dessutom skulle företaget betala kommunens kostnader för inspektionen med 3 850 kronor.

– Eftersom företaget inte gjort sig skyldigt till försummelse eller påtagligt slarv och förseelsen har varit av ringa art och omfattning är sanktionerna inte försvarliga. De påförda miljösanktionsavgifterna, vare sig det rör sig om 30 000 eller 15 000 kronor, står inte i proportion till överträdelsen av paragraferna, säger Företagarombudsmannen.

– Kritik kan riktas mot inspektörerna, som var överdrivet nitiska, menar Företagarombudsmannen, men också, och kanske framför allt, mot nämnden, som visserligen halverade miljösanktionsavgiften, sannolikt för att den insåg att avgiften var oskälig, men inte hade kurage nog att låta bli att döma ut någon avgift alls.

 

Läs utredningen här: FO 03-003