Örnsköldsvik bröt mot lagen för andra gången i samma upphandling

Vid Örnsköldsviks kommuns upphandling av taxitrans­porter till bland annat handikappomsorgen sattes en mycket kort tid, max 23 dagar mellan tecknande av avtal med leve­ran­tören och när denne skulle börja med transpor­ter­na. Därmed gynnades den befintliga leveran­tören efter­som konkurrensen sattes mer eller mindre ur spel för konkur­renterna med hänsyn till nödvändig förberedelsetid för att kunna åta sig uppdraget.

Den aktuella upphandlingen var den andra delen i ett förfarande där kommunen tidigare över­bevisats i domstol om att ha gjort fel. I den andra upphandlingsomgången valde kommunen att snäva in tiden mellan avtalstecknande och avtalsstart till maximalt 23 dagar. I den första upphandlingen hade motsvarande tid satts till omkring tre månader.

– Genom att utforma upphandlingsförutsättningarna på detta sätt gynnas ensidigt den befintliga leverantören, eftersom konkurrerande företag får svårt att lämna anbud om de inte ges en tillräcklig tid för att förbereda sig före leverans säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrens­kommissionen.

Frågan har numera avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen som i en dom nyligen slagit fast att tiden mellan avtals tecknande och första avtalsdag var alltför kort och att upphandlingen därför måste göras om. Kommunen bröt mot principen om lika­behandling i 1 kap. 9 § LOU när man utformade upp­hand­lingen på detta sätt, konstaterar konkurrenskommissionen i sin utredning som avvaktat Högsta förvaltningsdomstolens slutliga bedömning.

– Det är också viktigt att påpeka att detta hade kunnat undvikas om kommunen hade tagit till sig av konkurrenternas kritik redan från början. I sådant fall hade den aktuella upphandlingen aldrig behövt göras om. Kommunen kunde sedan länge haft det aktuella avtalet ikraft om man lyssnat till kritiken. Detta visar på det viktiga i att upphandlare lyssnar på leve­rantörer och försöker se dem som partners i sina upphandlingar, säger Lennart Palm.

 

Läs utredningen här: PM 2 KKO 11-032 Örnsköldsviks kommun