Om svenska folket själv fick välja

Inget av de politiska partierna har någon plan för framtidens migrationspolitik så Den Nya Välfärden vände sig till opinionsundersökningsföretaget Skop för att få svenska folkets synpunkter på ett antal vägledande frågor. En del kanske tycker att svaren är förvånande, men så här tycker svenska folket hösten 2016.

Svenskarna är inte fördomsfulla, i varje fall inte till migranternas nackdel

Att migrationen inte blir en plusaffär för den svenska staten och det svenska samhället erkänns numera allt öppnare. Det sannolika är att det blir en svår förlustaffär. Men beror det på att migranterna skulle vara särskilt benägna att leva på bidrag och därmed undergräva den svenska välfärdsstatens ekonomi? Skop frågade:

Vilka tror du är mest benägna att leva på bidrag, är det svenska medborgare eller är det migranter? Eller är det ingen skillnad?

67 procent menar att det inte är någon skillnad. 12 procent anser att svenskarna är mer bidragsbenägna än migranterna medan 21 procent anser migranterna mer villiga att leva på bidrag.

Oavsett hur det ligger till i verkligheten, vad nu det skulle betyda, innebär det att maximalt 21 procent av svenskarna har överdrivet negativa attityder till migranter på den här punkten.

Svenskarna vill inte betala mer skatt för att finansiera migrationen

Om man antar att förmodandena om att migrationen kommer att tära på den svenska offentliga sektorns ekonomi finns alltid möjligheten att höja skatterna. Hur många svenskar vill vara med på det? Skop frågade:

Är du personligen beredd att betala högre skatt för att migranter skall kunna garanteras lika högt bostadsbidrag och försörjningsstöd (socialbidrag) som svenska medborgare?

35 procent är villiga att betala mer skatt för att migranter ska kunna få samma bidrag som svenskar. 65 procent vill inte betala mer skatt.

Om bidragen ska sänkas ska de sänkas lika för migranter och svenskar

Om nu två tredjedelar av svenskarna motsätter sig skattehöjningar för att finansiera migrationen så måste troligen nedskärningar göras. Frågan är hur detta ska gå till. En möjlighet är att bidragen skärs ned. Då är frågan om bidragen ska skäras ned lika för alla eller bara för migranter. Skop frågade:

Skall man då sänka bostadsbidrag och försörjningsstöd för både migranter och svenska medborgare eller bara för migranter?

Här blev det ganska jämnt med en viss övervikt lika sänkning för alla. 55 procent valde det alternativet medan 44 procent tyckte att sänkningarna bara borde drabba migranter. (Svarsalternativet att sänkningarna bara skulle drabba svenskar gavs inte.)

Bilden börjar framträda av ett fördomsfritt folk som vill att alla som lever i Sverige ska erbjudas samma villkor oavsett födelseort.

Men det bästa av allt vore att begränsa migrationen

Om pengarna inte räcker och skattehöjningar är uteslutna finns ett alternativ till bidragssänkningar som drabbar alla lika, nämligen en reducering av antalet inkommande migranter. Skop frågade:

Skall man då minska välfärden för svenska medborgare eller skall man minska migrantinvandringen?

Här är utfallet otvetydigt. Hela 72 procent av de tillfrågade anser att migrationen ska begränsas. Bara 26 procent svarar ”nej” och föredrar alltså att välfärden minskas.

Hur får man detta att gå ihop med den strävan efter likabehandling som de tidigare svaren tyder på? Närmast till hands ligger tolkningen att alla svenskarna tycker att alla som bor i landet ska ha samma behandling och om denna princip kostar för mycket så är den bästa lösningen att förhindra att så många kommer hit. Svenskarna vill inte ändra sitt samhälle och sin livsstil.

Det bör ställas högre krav på dem som släpps in

Naturligtvis förstår svenska folket att migrationsprojektet blir desto dyrare för skattebetalarna ju mindre migranterna arbetar. Om staten säkerställer att de som söker medborgarskap i Sverige verkligen kommer att kunna försörja sig lättas bördan avsevärt. Vore det en bra idé? Skop frågade:

För att migranter skall få svenskt medborgarskap krävs att de bott ett visst antal år i Sverige. Bör reglerna i stället ändras så att det krävs att man arbetat och betalat skatt motsvarande tid?

63 procent kräver arbete och skattebetalning som villkor för medborgarskap. 37 procent vill behålla nuvarande regelverk.

I stora drag verkar svenska folkets inställning ganska tydlig. Om pengarna inte räcker så måste volymerna skäras ned. Någon stark vilja att betala mer skatt eller minska på bidragen redovisas inte.

Stora skillnader finns mellan anhängare av olika partier. På den sista frågan om arbete och skattebetalning, till exempel, svarar 71 procent ”ja”, medan 29 procent svarar ”nej”. Motsvarande siffror för regeringspartierna och Vänsterpartiet är 46 respektive 54 och för Sverigedemokraterna 97 respektive 3.

 

Läs hela rapporten här.