Landstinget i Västernorrland samt ett flertal kommuner bör upphandla transporttjänster

Landstinget Västernorrland samt Härnösands, Kramfors, Sollefteå, Sundsvalls, Timrå, Ånge och Örnsköldsviks kommuner uppdrog till det gemensamt ägda trafikföretaget att utan föregående upphandling utföra tjänster för planering, upphandling och samordna av sjukresor. Det strider mot upphandlingslagen, menar Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

De berörda kommunerna samt landstinget äger gemensamt Västernorrlands läns trafik AB. Tillsammans har de beslutat att trafikbolaget ska stå för driften av en beställningscentral för samordning av persontransporttjänster, sjukresor, färdtjänst med mera för landstingets och kommunernas räkning. Någon upphandling av de tjänster som efterfrågas har inte skett.

Någon faktisk eller juridisk ensamrätt i fråga om beställningscentralen existerar inte för Länstrafikbolaget, menar Konkurrenskommissionen. Dessutom finns det flera privata företag verksamma på marknaden för drift av beställningscentraler eller samordning av sjukresor.

Kammarrätten i Sundsvall har bedömt att ett överlämnande av uppgifter till en trafikhuvudman inte är att anse som offentlig upphandling. Efter kammarrättens avgörande har Regeringsrätten i ett liknande mål slagit fast som praxis att uppdrag som lämnas till trafikhuvudmannabolag från kommuner och landsting ska omfattas av upphandlingslagens bestämmelser. Landstinget och de berörda kommunerna i Västernorrland bör snarast tillse att en upphandling kommer till stånd, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 070-077