Konkurrenskommissionens remiss till regeringens förslag om nya upphandlingsregler

Den oberoende expertgruppen Konkurrenskommissionen har lämnat in ett remissyttrande till regeringen. Yttrandet gäller regeringens förslag om nya regler för överprövning av upphandlingsmål.

Några synpunkter från Konkurrenskommissionen angående förslagen i SOU 2015:12:
– Syftet i förslagen förfelas genom att fokus förflyttas från materiella upphandlingsregler till att avse processjuridiska frågor.
– Detta riskerar att skapa en situation med längre handläggningstider än idag, till skada för det allmänna och enskilda leverantörer.
– Små företag riskerar att särskilt drabbas av de nya bestämmelserna och bli än mer beroende av anlitandet av specialjuridisk kompetens för att kunna tillvarata sin rätt i mål om överprövning.
– Regeringens förslag riskerar att komma i konflikt med grundlagens och Europakonventionens krav på rättvisa rättegångar samt EU:s primärrätt.

Läs hela remissen R 15-02 här.

För övriga remisser från Den Nya Välfärden, se vår remissida.