Konkurrenskommissionen: Transportstyrelsen ställde felaktigt krav på kreditrating

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, kritiseras Transportstyrelsen för att ha tillämpat ett krav på anbuds­givares ekonomiska förmåga på ett sätt som strider mot lagen.

Transportstyrelsen påbörjade i oktober 2017 en serie upphand­lingar avseende städtjänster till ett sammanlagt värde av c:a 7 miljoner kronor. För att delta i dessa krävde Transport­styrelsen att anbudsgivarna skulle ha en ”tillräcklig ekonomisk stabilitet”. Den som hade betyget 3 eller högre enligt kredit­rating­institutet UC:s ratingmodell skulle vidare anses uppfylla detta krav utan att behöva visa detta på något annat sätt.

I två av dessa upphandlingar uteslöts sedan den leverantör som hade det bästa anbudet, eftersom företaget inte hade UC-rating 3 eller högre. Någon ytterligare utredning av företagets ekonomiska stabilitet gjorde Transportstyrelsen dock inte.

– Vi ser ofta att upphandlande myndigheter ställer krav på en viss kreditrating och sedan utesluter alla anbudsgivare som inte uppnår den nivån, säger Lennart Palm ledamot av Konkurrenskommissionen. Detta strider dock mot lagen. Högsta förvaltningsdomstolen har näm­ligen i ett avgörande uttalat att det alltid måste ske en indivi­duell prövning av en leverantör. Det räcker således inte med att enbart hänvisa till en viss kreditrating.

En domstol har i de aktuella upphandlingarna förordnat att anbudsvärderingen skulle göras om utifrån en individuell ekonomisk bedömning av den uteslutna anbudsgivaren. Vid den nya värderingen som genomfördes visade sig det uteslutna företaget ha en tillräcklig ekonomisk stabilitet för det aktuella uppdraget.

– Att, som Transportstyrelsen, utesluta en anbudsgivare enbart på grund av att denne inte uppfyller en viss rating strider således mot lag. Det finns därför anledning att rikta kritik mot myndigheten, avslutar Lennart Palm.

Utredningen går att läsa här.