Konkurrenskommissionen: Skånetrafiken betalar mångmiljonbelopp enligt ett 16 år gammalt avtal som aldrig upphandlats.

I en utredning av den oberoende expertgruppen Konkurrens­kommissionen, en del av Den Nya Välfärden, uppmärk­sam­mas att Skånetrafiken beta­lar mångmiljonbelopp för ett licens­avtal från 2003 som aldrig konkurrensutsatts genom upphandling.

Region Skåne (Skåne­trafiken) har under de senaste sex åren betalat ut omkring fyra miljoner kronor i olika avgifter till det privata företaget Nordic Port AB. Betal­ning­arna uppges ha sin grund i ett licensavtal från 2003 som avser till­gången till ett webbaserat system för fordons­information kallat FRIDA.

Det totala värdet av Skånetrafikens avtal med Nordic Port kan utifrån hittills genomförda betalningar uppskattas till omkring tio miljoner kronor. Enligt lagen ska upphandlingar över ett visst värde annonseras i en allmänt tillgänglig databas. Detta för att alla företag på marknaden ska ha möjlighet att vara med och kon­kurrera med anbud. Vid tiden för licensavtalet 2003 uppgick värde­gränsen till drygt 100.000 kronor, men har idag höjts till att i nu aktuellt avseende motsvara lite över en miljon kronor.

Värdet av Skånetrafikens nu aktuella betalningar till Nordic Port uppgår till ett sådant högt värde att landstinget rätteligen skulle ha genom­fört ett annonserat upphandlings­förfarande med möjlighet för även andra företag än Nordic Port att lämna anbud. Någon sådan dokumenterad upphandling har såvitt framkommit dock aldrig genomförts, varken avseende 2003 års avtal eller senare.

Någon upphandling har över­huvudtaget inte kunnat beläggas. Detta tillsammans med att Skånetrafiken alltjämt vidmakt­håller ett vid det här laget snart 16-årigt avtalsförhållande gör att förfarandet strider mot lagen. Det finns därför anled­ning att rikta allvarlig kritik mot Skånetrafiken, som på detta sätt snedvridit konkurrens­för­utsätt­nin­garna – säger Per Eklund, ledamot av Konkurrenskommissionen.

Utredningen finns att läsa här.