Kommunalt energibolag missgynnar konkurrensen

EnergiCentrum Norr AB missgynnar konkurrensen när de inte följer lagen om offentlig upphandling, menar den fristående expertgruppen Konkurrenskommissionen.

EnergiCentrum Norr AB ägs i huvudsak tillsammans av de kommunala energiföretagen Skellefteå Kraft AB och Övik Energi AB. Företaget bildades för att utveckla en teknik som kan omvandla skogsavfall till etanol. Bland annat ska bolaget med statliga pengar uppföra och driva en pilotanläggning för utveckling av produktionstekniken.

I november 2001 annonserade EnergiCentrum Norr AB bl.a. i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT) när man skulle inhämta anbud på tekniska konsulttjänster. Som obligatoriska förutsättningar anger man i förfrågningsunderlaget att leverantören skall äga tillgång till och tillämpa viss teknisk programvara, däribland Autoplant, Autocad 2000 samt Microsoft Office och Microsoft Project. Dessa program ingår inte i någon europeisk, nationell eller annan allmänt fastställd standard. Trots att det på marknaden finns likvärdiga program har man hänvisat till just denna programvara utan att komplettera med orden ”eller likvärdig”.

När Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, granskat ärendet har man konstaterat att ett flertal punkter står i strid med lagen om offentlig upphandling och gällande EGdirektiv.

I upphandlingsunderlaget står det att man ska ta hänsyn till i första hand anbudsgivarens förmåga att klara uppgiften och i andra hand anbudspris. Men förstahandskriteriet är inte specificerat utan lämnar öppet för en helt subjektiv bedömning i strid med principerna om affärsmässighet och transparens enligt svensk lag och EGdirektiv.

Epsilon Tekno AB är företaget som ansvarar för att lämna ut förfrågningsunderlaget samt för att lämna upplysningar om upphandlingen. Epsilon är också delägare i EnergiCentrum Norr AB och har deltagit i utformningen av anbudsförutsättningarna som extern konsult. Enligt uppgift avser Epsilon Tekno AB dessutom att själva inkomma med anbud i upphandlingen och Epsilon är inte heller förbjudet att delta i upphandlingen. Detta riskerar snedvrida konkurrensen och bryta mot principen om affärsmässighet och likabehandling i lagen om offentlig upphandling. Dessutom kan sekretesslagens bestämmelser om anbudssekretess brytas med detta olämpliga förfarande.

Vid en samlad bedömning synes EnergiCentrum Norr AB har utformat upphandlingen på ett sätt som kan snedvrida konkurrensen, och som på flera punkter strider mot lagen om offentlig upphandling samt gällande EGbestämmelser.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-01

Kommunalt energibolag missgynnar konkurrensen
EnergiCentrum Norr AB missgynnar konkurrensen när de inte följer lagen om offentlig upphandling, menar den fristående expertgruppen Konkurrenskommissionen.
EnergiCentrum Norr AB ägs i huvudsak tillsammans av de kommunala energiföretagen Skellefteå Kraft AB och Övik Energi AB. Företaget bildades för att utveckla en teknik som kan omvandla skogsavfall till etanol. Bland annat ska bolaget med statliga pengar uppföra och driva en pilotanläggning för utveckling av produktionstekniken.I november 2001 annonserade EnergiCentrum Norr AB bl.a. i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT) när man skulle inhämta anbud på tekniska konsulttjänster. Som obligatoriska förutsättningar anger man i förfrågningsunderlaget att leverantören skall äga tillgång till och tillämpa viss teknisk programvara, däribland Autoplant, Autocad 2000 samt Microsoft Office och Microsoft Project. Dessa program ingår inte i någon europeisk, nationell eller annan allmänt fastställd standard. Trots att det på marknaden finns likvärdiga program har man hänvisat till just denna programvara utan att komplettera med orden ”eller likvärdig”.

När Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, granskat ärendet har man konstaterat att ett flertal punkter står i strid med lagen om offentlig upphandling och gällande EGdirektiv.

I upphandlingsunderlaget står det att man ska ta hänsyn till i första hand anbudsgivarens förmåga att klara uppgiften och i andra hand anbudspris. Men förstahandskriteriet är inte specificerat utan lämnar öppet för en helt subjektiv bedömning i strid med principerna om affärsmässighet och transparens enligt svensk lag och EGdirektiv.

Epsilon Tekno AB är företaget som ansvarar för att lämna ut förfrågningsunderlaget samt för att lämna upplysningar om upphandlingen. Epsilon är också delägare i EnergiCentrum Norr AB och har deltagit i utformningen av anbudsförutsättningarna som extern konsult. Enligt uppgift avser Epsilon Tekno AB dessutom att själva inkomma med anbud i upphandlingen och Epsilon är inte heller förbjudet att delta i upphandlingen. Detta riskerar snedvrida konkurrensen och bryta mot principen om affärsmässighet och likabehandling i lagen om offentlig upphandling. Dessutom kan sekretesslagens bestämmelser om anbudssekretess brytas med detta olämpliga förfarande.

Vid en samlad bedömning synes EnergiCentrum Norr AB har utformat upphandlingen på ett sätt som kan snedvrida konkurrensen, och som på flera punkter strider mot lagen om offentlig upphandling samt gällande EGbestämmelser.