Kommunala bredbandsavtal måste upphandlas

I ett fall där en kommun sålde sitt fibernät för en (1) krona till ett teleföretag, för att sedan hyra tillbaka fibernätet för miljonbelopp, har domstolarna kommit fram till att förfarandet var olagligt.

Det var 2013 som Bräcke kommun sålde sitt egna fibernät till ett större rikstäckande teleföretag för 1 krona. Teleföretaget hyrde därefter tillbaka det nyförvärvade fibernätet till kommunen för 3 miljoner kronor under en 15-årsperiod.

Det är tydligt att kommunen handlade olagligt när den hyrde bredband av telebolaget, vilket framgår av detaljerna i avtalet.

Alla de invändningar som framförts i målet har nu tillbakavisats av såväl kammarrätten som förvaltningsrätten. Domstolarna har sålunda konstaterat att kommunen bröt mot lagen när den tecknade avtal om hyra av fiberförbindelse för eget bruk.

Exempelvis har det s.k. teleundantaget inte ansetts tillämpligt om upphandlande myndigheter köper bredbandsförbindelser för eget behov.

Kammarrätten har heller inte ansett att parallella överenskommelser om att teleföretaget också ska bygga ut det lokala bredbandsnätet för allmänheten kan befria från upphandlingsskyldighet enligt lag.

Det har heller inte ansett vara fråga om en sådan tjänstekoncession som för närvarande undantas från möjligheten till prövning enligt de upphandlingsrättsliga bestämmelserna.

– De på marknaden förekommande försäljnings­argumenten om att lagen om offentlig upphandling inte skulle gälla i fall som detta har således inte visat sig hålla, säger Pär Cronhult, chefjurist och föredragande i Konkurrenskommissionen. Domen har därför klar betydelse även utanför Bräcke kommun med omnejd.

Läs utredningen här.

Läs förvaltningsrättens dom här.