Karlshamnsbostäder AB bryter mot lagen

Det kommunala fastighetsbolaget Karlshamnsbostäder AB har vid upphandling av tjänster beställt något helt annat än vad som framgår av det ursprungliga upphandlingsunderlaget. Konkurrenskommissionen kritiserar nu det kommunala bolaget för brott mot lagen om offentlig upphandling.

Karlshamnsbostäder AB (KABObolaget) tog i december 2000 in anbud hos tre företag avseende arbeten för bland annat golvunderhåll i 49 specificerade lägenheter. Vid anbudstidens utgång den 10 januari 2001 hade två anbud inkommit.

Den 16 januari 2001 ingick KABO ett avtal med den ena av de två anbudsgivarna. Men leverantören ska nu utföra betydligt mer arbete än vad som framgår av det ursprungliga upphandlingsunderlaget. Nu rör det sig om löpande arbeten år 2001 i Karlshamnsbostäders samtliga lägenheter. Ersättning ska utgå på andra grunder än dem som anges i leverantörens ursprungliga anbud och några anbud i enlighet med de nya villkoren har aldrig begärts in.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet. Konkurrenskommissionen menar att KABO bryter mot lagen, snedvrider konkurrensen och brister i affärsmässighet.

KABObolaget är till följd av sin kommunala anknytning en s.k. upphandlande enhet och skyldig att följa lagen om offentlig upphandling. Visserligen iakttogs ett formellt upphandlingsförfarande av de ursprungliga 49 specificerade lägenheterna, men eftersom anbuden inte grundades på samma förutsättningar går det inte att göra en affärsmässig jämförelse dem emellan. Det går inte att klarlägga om anbudsvärderingen gått rätt till, menar Konkurrenskommissionen.

Under alla omständigheter har den beställning som KABObolaget gjorde hos den vinnande anbudsgivaren skett på helt andra villkor än dem som ställts upp från början. Bland annat har beställningen utvidgats till att omfatta löpande underhåll av KABO: s hela bestånd mer än 2 500 lägenheter.

Den senare beställningen måste betraktas som en ny, särskild upphandling och den skulle då ha handlagts i enlighet med upphandlingslagens bestämmelser. Konkurrenskommissionen kritiserar KABO för att upphandlingen inte har handlagts enligt bestämmelserna om affärsmässighet och objektivitet i lagen om offentlig upphandling. Konkurrenskommissionen menar vidare att de påtalade felaktigheterna medför att konkurrensen på den lokala marknaden för golvvård har rubbats och att KABObolagets förtroende som upphandlare kan ifrågasättas.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 063