Helsingborgshem gör oförmånliga inköp av el-konsulttjänster genom att bryta mot upphandlingslagen

AB Helsingborgshem har vid avrop av el-konsulttjänster inte i första hand vänt sig till det företag som var förmånligast. Istället har det minst förmånliga avtalet varit första alternativ vid närmare en fjärdedel av beställ­ningarna. Förfarandet strider mot lagen om offentlig upphandling.

Det kommunala bolaget Helsingborgshem genomförde 2008 en upphandling av el-konsulttjänster och antog där tre anbud som rangordnades i förhållande till hur ekonomiskt fördelaktiga deras anbud var. Det företag som fått högst poäng av de antagna anbuden har emellertid inte tillfrågats om att leverera i första hand. Helsingborgshem har således frångått ramavtalens inbördes rank­ning och genomfört nästan var fjärde beställning (23 %) i enlighet med det ramavtal som hamnade sist, på tredje plats vid utvärde­ringen. Några beställningar från det i andra hand rankade avtalet har aldrig skett.

– Genom att göra på detta sätt bryter Helsingborgshem mot lagen om offentlig upphandling och sätter konkurrensen ur spel för berörda leverantörer. Effekten blir att Helsingborgshem gör oförmånliga inköp till nackdel för hyresgästerna, säger Lennart Palm, ledamot i Konkurrenskommissionen.

– Det är angeläget att Helsingborgshem följer lagen och upphör med det aktuella förfarandet, säger Lennart Palm.

Läs utredningen här:PM 2 KKO 12-027 Helsingborgshem