Haninge kommun bryter mot lagen

Haninge kommun har i strid mot lagen om offentlig upphandling förlängt ett avtal med det kommunala fastighetsbolaget Tornberget AB. Nu kritiseras kommunen av Konkurrenskommissionen för att man snedvridit konkurrensen. Haninges skattebetalare kan förlora 40 miljoner kronor p.g.a. kommunens avtal.

År 1991 ingick Haninge kommun ett samarbetsavtal med Tornberget fastighetsförvaltning AB (Tornberget AB). Enligt avtalet ska bolaget sköta om ekonomisk och teknisk förvaltning av service/bruksfastigheter samt för ledning av byggprojekt. Enligt avtalet har bolaget rätt att utnyttja kommunens koncernkonto med bl.a. förmånliga räntevillkor och tillgång till rörelsekrediter. Om bolaget har behov av att låna pengar ska kommunen positivt pröva kommunal borgen.

Bolagets avtal med kommunen har varit i kraft sedan den 1 januari 1992 t.o.m. den 31 december 1996 med en klausul om förlängning i fem års tid. Avtalet förlängdes sedan till att gälla till och med den 31 december 2001. Avtalet ingicks utan någon upphandlingsprocess i konkurrens på marknaden och stred redan 1991 mot då gällande bestämmelser enligt kommunala upphandlingsregler.

Nu vill kommunen förlänga avtalet ännu en gång trots att förhandlingsklausulen inte medger någon möjlighet till ytterligare förlängning. Alltså bör kommunen upphandla tjänsterna i konkurrens på marknaden.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet. Konkurrenskommissionen menar att kommunens tillvägagångssätt innebär att betydande värden har kommit att upphandlas utan lagstadgat konkurrensförfarande. Konkurrensen på marknaden har därmed rubbats och riskerar genom ytterligare förlängning av avtalet att snedvridas ännu mer.

Sedan 1991 har kommunen upprätthållit avtalet med Tornberget AB men juridisk praxis anger att avtalstider vid offentlig upphandling som regel begränsas till att gälla i högst 4 och undantagsvis maximalt 7åriga avtalsperioder. Något stöd för 10åriga avtal eller längre lämnar inte EGrätten, hävdar Konkurrenskommissionen.

Haninge kommun köper årligen fastighetsservice av Tornberget AB för två hundra miljoner kronor. Erfarenhetsmässigt är kostnaden för konkurrensutsatt verksamhet lägre jämfört med verksamhet som bedrivs utan konkurrens. Haninges skattebetalare riskerar alltså att förlora pengar p.g.a. att kommunen begränsat konkurrensen, avslutar Konkurrenskommissionen.

Läs utredningen här: KKO 2001 084