Hallandstrafiken AB bryter mot upphandlingslagen

Hallandstrafiken AB, som är huvudman för kollektivtrafiken i Hallands län, har begärt in anbud på persontransportstjänster. Därefter har ett anbud som avvikit från förutsättningarna för upphandlingen antagits. Detta strider mot lagen om offentlig upphandling och de bakomliggande EG-direktiven.

Av förfrågningsunderlaget framgår att resenärerna skall ha möjlighet att utnyttja transporttjänsten dygnet runt. För att anbudet skall vara giltigt krävs att varje entreprenör erbjuder sig att hålla fordonen tillgängliga under hela dygnet.

Längre fram gjorde Hallandstrafiken ett tillägg i underlaget för upphandlingen. Det blev då möjligt att kunna lägga alternativa anbud på transporter utförda enbart på dagtid. En förutsättning var att dock att huvudanbudet även lämnades för dygnet runt service.

På natten är resursutnyttjandet betydligt lägre än dagtid. Som regel kan inte nattrafik utan en garanterad volym bära sina kostnader, oftast fordras dessutom subvention av dagtrafiken. Dygnetrunttrafik innebär dessutom en mer kostnadskrävande organisation.

Därför måste det anses som en konkurrensfördel att enbart lämna anbud på dagtrafik jämfört med kravet på dygnetrunttrafik. Således kan inte anbuden jämföras på lika villkor och företag som följt anbudsinstruktionerna kan diskrimineras.

Konkurrenskommissionen, som är en fristående expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har utrett fallet.

I bedömningen menar Konkurrenskommissionen att Hallandstrafiken AB agerat felaktigt. Efter värderingen av anbuden har ett anbud som innefattar utehållande enbart dagtid antagits. Därmed har anbudsvärderingen skett på ett sätt som inneburit en avvikelse från förutsättningarna för upphandlingen. Det strider mot så väl lagen om offentlig upphandling som mot de bakomliggande EG-direktiven.

Konkurrenskommissionen är kritisk till sammanblandningen mellan ursprungskravet på utehållande dygnet runt och de kompletterande uppkomna möjligheterna att lämna alternativa anbud enbart på dagtid. Genom detta har anbuden inte kunnat jämföras på ett affärsmässigt likartat sätt.

Hallandstrafiken AB: s förfarande är således ägnat att snedvrida förutsättningarna för konkurrensen på marknaden för samhällsbetalda taxitransporter. Samtidigt riskerar förtroendet för trafikuvudmannabolaget som upphandlare att undergrävas. Bolaget riskerar även att efter prövning i domstol att få betala skadestånd till eventuella förfördelad leverantörer med anledning av upphandlingens handläggning.

 

Läs utredningen här: KKO 2001 03