Godtycklig upphandling i Arvika

När Arvika kommun upphandlade PC utrustning inkom 16 ansökningar om att få lämna anbud. Av dessa inbjöds sedan tio leverantörer att lämna anbud. I kommunens urvalsprocess har anbud avvisats på godtyckliga grunder. Det strider mot lagens krav på affärsmässighet och objektivitet, menar Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen, som är en privat expertgrupp sammankallad av Den Nya Välfärden, har granskat ärendet.

Arvika kommun har använt sig av så kallad selektiv upphandling. Upphandlingsformen innebär att förfarandet delas upp i två steg. Den upphandlande enheten ska i förväg uppge vilka krav som ställs på leverantören för att få lämna anbud. När ansökningstiden gått ut ska den upphandlande enheten granska ansökningarna. Därefter bjuds ett mindre antal företag in att lämna anbud. Hur urvalet sedan ska ske om fler ansökningar uppfyller kraven anges inte vare sig i EG direktiven eller i lagen om offentlig upphandling.

Däremot framgår av upphandlingslagens allmänna princip om affärsmässighet att anbudsansökan ska behandlas utan ovidkommande hänsyn och att urvalet ska genomföras objektivt och på förutsebara grunder.

Arvika kommun har inte uppgett enligt vilka förutsättningar anbudsansökningarna skulle bedömas. Några konkreta krav till ledning för anbudsansökarna redovisas inte av kommunen. Arvika kommun har istället tillfört nya bedömningsgrunder där anbud avvisats bland annat på grund av snävt sortiment, det vill säga godtyckliga bedömningsgrunder, vilket inte är tillåtet. Därmed kan inte urvalet göras på objektiva och för anbudsgivarna förutsebara grunder, menar Konkurrenskommissionen.

Upphandlingen har inte handlagts objektivt och affärsmässigt enligt bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och gällande EGdirektiv. Konkurrensen på den lokala marknaden för persondatorer och datoranknutna tjänster har därmed snedvridits, avslutar Konkurrenskommissionen.

 

Läs utredningen här: KKO 2002-023