Företagarombudsmannens förslag om klampning får gehör

Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden har i åratal kämpat för en sund konkurrens i yrkestrafiken. Det är med glädje som vi konstaterar att Transportstyrelsen nu lägger samma förslag som vi tidigare förespråkat.

Transportstyrelsen fick den 30 maj 2013 i uppdrag av regeringen att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Ett av problemen har varit att det inte funnits någon laglig möjlighet för polisen att hindra fortsatt färd när de väl stoppat ett fordon som bryter mot trafiksäkerhet eller andra regler.

I den nyligen släppta rapporten föreslår Transportstyrelsen att det införs en ny lag om åtgärder vid just hindrande av fortsatt färd.  I lagförslaget ska polisen och tullen kunna omhänderta frakthandlingar, fordonsnycklar, registreringskyltar och även klampa fordon (sätta på en låskätting som hindrar fortsatt färd).

Cabotage
Ett annat problem inom yrkestrafiken är den olagliga cabotagetrafiken. Cabotage innebär att utländska förare kan utföra tre inrikestransporter under sju dagar i Sverige efter att de lämnat av sin internationella last. Tyvärr fuskas det med reglerna och många utländska förare överskrider både tidsgränsen antalet körningar. Problemet är att polisen har begränsade möjligheter att utöva tillsyn, eftersom dokumentationskravet endast kräver att åkeriet har dokumenten. Polisen kan därför inte bedöma om reglerna följs när åkeriet har kontoret utomlands.

I Transportstyrelsens förslag ska föraren vid kontrolltillfället kunna visa upp bevismaterial på begäran av en polisman. På så sätt ska polisen kunna kontrollera om transporten är laglig på plats. Kan inte föraren visa upp dokumenten kommer det anses utgöra en presumtion för olaga cabotage. Polisen kommer också kunna utdöma en sanktionsavgift som ska betalas i förskott i samband med kontrollen på väg. Beloppet föreslås till 20 000 kronor. Polisen har även rätt att klampa förare som inte kan betala sanktionsavgiften på plats.

Skulle Transportstyrelsens förslag bli verklighet (vilket vi hoppas och verkar för) så innebär det att Sverige äntligen börjar efterleva EU-förordningarna som kräver att varje medlemsstat är skyldig att fastställa sanktioner som är effektiva, proportionerliga och avskräckande. Men viktigast av allt är vad som inträffar ifall förslagen inte blir verklighet. Transportstyrelsen skriver: ”Om inte problemet med att kunna kontrollera olaga cabotage vid vägkontroller löses, riskerar straffbestämmelsen att bli ineffektiv. Och då blir följden att Sverige inte heller lever upp till de krav som ställs i förordningen, nämligen att sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Vidare riskerar då regelefterlevnaden på väg att än mer försämras vilket innebär att transportföretagen behöver möta konkurrens av företag som inte följer bestämmelserna.”

Nu är det upp till regeringen att skyndsamt lägga ett lagförslag som riksdagen kan rösta för så fort som möjligt. Åkarna, som i huvudsak är småföretagare, behöver rättvisa och sunda konkurrensvillkor. Och de har väntat länge nog.