Fel bolag vann Avestas upphandling av sophämtning

Sommaren 2002 upphandlade Avesta kommun sophämtning för år 2003-2007. Men det företag som tog hem kontraktet borde ha uteslutits från upphandlingen bland annat på grund av formella brister i anbudet. Kommunen kritiseras nu av Konkurrenskommissionen för att upphandlingen genomförts i strid mot lagen om offentlig upphandling (LOU).

– Vid upphandlingen av renhållningstjänster gjorde Avesta kommun ett antal flagranta misstag. Till exempel saknas protokoll och det är oklart hur själva värderingen av anbuden gått till. Kommunen tecknade sedan kontrakt med en leverantör vars anbud var ”orent” och som därför inte borde ha behandlats. Upphandlingen har alltså genomförts i strid mot lagen om offentlig upphandling, säger Pär Cronhult, chefsjurist på Konkurrenskommissionen.

Konkurrenskommissionen – en oberoende expertgrupp sammankallad av Stiftelsen Den Nya Välfärden – har granskat upphandlingen. Kommissionen menar att kommunen gjort ett antal misstag. Det saknas anbudsöppningsprotokoll. Det är oklart vilket upphandlingsförfarande som tillämpats. Det är oklart om upphandlingen har utlysts i behörig ordning. Det är oklart hur bedömningen av anbuden gått till, bland annat har flera bedömningsgrunder tillkommit i efterhand. Det vinnande anbudet skulle ha avvisats som ett ”orent anbud”. Kommunen har sammantaget åsidosatt de krav på affärsmässighet, transparens, förutsebarhet och likabehandling som återfinns både i LOU och i de bakomliggande EGdirektiven. Därmed har konkurrensen snedvridits.

 

Läs utredningen här: KKO 2003-037