Den Nya Välfärdens samhällsmodell

Vad innebär Den Nya Välfärdens samhällsmodell för företagaren?

• Arbetsgivaravgifterna halveras så att personalkostnaderna sänks.

• Särreglerna för beskattning av fåmansföretagare slopas så att företagaren kan få rimlig ersättning för sin insats och sitt risktagande i företaget.

• Dubbelbeskattningen av aktieutdelningar slopas, vilket underlättar finansieringen av företagen.

• Momsen sänks, vilket sänker marknadspriserna och stärker efterfrågan.

• Genom kommunala entreprenader och kommunala kundvalssystem skapas nya marknader för företagen.

• Privata monopol och karteller och offentliga monopol motverkas eller avskaffas. Härigenom öppnas nya marknader särskilt för små och medelstora företagare.

• Avveckling av kommunala företag och klara begränsningar av den kommunala kompetensen skapar en rättvis konkurrens mellan företagen.

• Avreglering underlättar för företagen generellt och får särskild betydelse för etablering av nya företag.

• Reformerad arbetsrätt tar hänsyn till de mindre företagens speciella situation i fråga om bland annat anställningsavtal, personalsamråd, uppsägning m m.

• Avveckling av offentligt företagsstöd ger förutsättningar för en rättvisande konkurrens mellan företagen.

• Genom sänkning av skattetrycket, vilket innebär att medborgarna får behålla mer av de inkomster de arbetat ihop, skapas en mer positiv inställning till arbetet hos de anställda och därmed ett ökat engagemang i företagets verksamhet.

• Tillämpning i kommunerna av kundvalsmodellen ökar medborgarnas valfrihet och därmed också deras möjlighet att välja privata serviceproducenter, vilket stärker företagens marknad.

• Den nya modellen skapar i sig ett förbättrat företagsklimat till förmån för företagandet och företagarna.